Upcycleplein

Zakelijk | Particulier

Blink en EPP hebben het afgelopen jaar een aantal keren overleg gehad over het mogelijk aanleggen van een upcycleplein. Beide partijen zijn tot de conclusie gekomen dat een gezamenlijk vervolgonderzoek in navolging van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek door EPP zeer de moeite waard kan zijn.

Gezamenlijk vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek toetst of het samenbrengen van een veelheid aan organische reststromen leidt tot een circulaire, hoogwaardige en economisch rendabele verwerking van deze stromen. Waarbij het produceren van hoogwaardige bodemverbeteraars en het duurzaam opwekken van energie te onderzoeken doelstellingen zijn.
Meer gericht op de (verdere) toekomst én indien beschikt wordt over voldoende volumes en het kunnen beschikken over innovatieve verwerkingsmethoden, zijn toepassingen als grondstof voor farmacie, voedselindustrie, chemie e.d. een mogelijk punt op de horizon.

Intentieverklaring

De besturen van Blink en EPP hebben op 11 maart 2019 een intentieverklaring ondertekend, voor de gezamenlijke uitvoering van het vervolgonderzoek. Zij stellen alle kennis en kunde beschikbaar voor dit onderzoek. Daarnaast betrekken zij andere partijen die belang hebben bij het onderzoek. Dit kunnen zowel leveranciers van reststoffen zijn als afnemers van duurzame eindproducten (die deze weer in hun proces als grondstof toepassen).
Zoals hiervoor vermeld is de doelstelling van de reststoffenverwerking met name gericht op het meest hoogwaardige hergebruik van delen van de reststoffen (voor farmacie, voedsel, chemie, bouw, etc.). Enkel dat deel dat niet voor hergebruik in aanmerking komt, wordt ingezet voor de productie van duurzame energie. In dat verband krijgt het vervolgonderzoek over de gecentraliseerde verwerking van de reststoffen dan ook de naam “UpCyclePlein-onderzoek Peelland”.

Haalbaarheidsonderzoek ‘Upcycleplein Peelland’

Op 11 maart 2019 heeft EPP tevens het in haar opdracht uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een ‘Upcycleplein Peelland’ aangeboden aan Gaby van den Waardenburg. Na de realisatie van Zonnepark de Vlaas waar EPP een eerste stap heeft gezet naar het energieneutraal maken van de Peelregio, is het upcyclen van organische reststromen de volgende stap die EPP graag wil zetten. Uit deze stromen die volop aanwezig zijn in de Peelregio, kunnen naast duurzame energie ook hernieuwbare grondstoffen gewonnen worden die bijdragen aan de circulaire economie. Op deze wijze kunnen economie, energietransitie en duurzaamheid hand in hand gaan.

Partijen

Blink is de naam van het samenwerkingsverband waarin acht Peel-gemeentes zijn vertegenwoordigd. Blink verwerkt de jaarlijks beschikbaar komende huishoudelijke reststromen voor deze gemeentes in Peelland. Hiertoe beschikt Blink o.a. over eigen deskundigheid en maakt zij optimaal gebruik van de diensten en expertise van afvalverwerker Suez, tevens deelnemer in het samenwerkingsverband Blink. In aansluiting hierop overwegen de Blink-gemeenten om ook het gft-afval op de meest circulaire wijze gezamenlijk te verwerken. Om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken heeft Blink recent een onderzoek laten doen naar de volumes, samenstelling en toekomstverwachtingen met betrekking tot de stroom GFT uit het huishoudelijk afval.
Energyport Peelland (EPP) is een coöperatie met als belangrijkste doelstelling de regio helpen energieneutraal te maken door enerzijds energiebesparing en anderzijds het produceren van duurzame energie. Een belangrijk element hierbij is het zo hoogwaardig mogelijk verwerken van reststromen, waarbij veelal – naast “nieuwe” grond- en hulpstoffen – ook duurzame energie vrij komt. EPP heeft afgelopen jaar daartoe – mede op verzoek van en in overleg met de gemeente Deurne – een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de beschikbaarheid in de regio van organische reststromen. Dit onderzoek is mede opgezet naar aanleiding van een rapport van de provincie Noord-Brabant uit 2017, waaruit bleek dat in de regio Peelland jaarlijks een grote hoeveelheid organische reststoffen beschikbaar komt. De provincie opperde daarbij dat centralisatie van deze reststromen in deze regio mogelijk tot schaalvoordelen kan leiden, waarbij de reststroom uit het ene proces weer een “grondstof” in een ander proces kan zijn.

Upcycleplein

Thema’s

Onze partners

Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring van Energyport Peeland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons dan via info@energyportpeelland.nl en wij nemen contact met u op.