Vragen & antwoorden betreffende bijeenkomsten deelnemers coöperatie zonnepark PCR De Vlaas


Tijdens de bijeenkomst van 14 december 2015 is het plan voor het Zonnepark de Vlaas voor de eerste keer gepresenteerd, toen nog met name om draagvlak te verkrijgen voor dit plan bij de bevolking (voorwaarde van de gemeente als grondeigenaar).
In die vergadering werden al veel vragen gesteld die betrekking hadden op de investeringen, exploitatie-opbrengsten en –kosten van het Zonnepark de Vlaas. Op de in de vergadering en nadien op vragenformulieren en via de website gestelde vragen is gereageerd door EPP door de vragen en antwoorden op de website te plaatsen en alle vragenstellers, aanwezigen en leden van EPP daar per mail over te informeren.

In 2016 is het plan verder uitgewerkt en zijn de nodige afspraken gemaakt op grond waarvan een voorlopige business-case kon worden opgesteld.  Op basis hiervan is een prospectus opgesteld met alle op dat moment bekende informatie over technische  financiële, juridische en organisatorische aspecten van het project.

Op 19 december 2016 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden voor geïnteresseerden in deelname aan de Postcoderoosregeling Zonnepark de Vlaas te Deurne-St Jozefparochie. Uitgenodigd waren voor deze eerste bijeenkomst de leden van Energyport Peelland (EPP), alsmede diegenen, die zich op de bijeenkomst van 14 december 2015 als geïnteresseerde aangemeld hebben of een voorinschrijving hebben gedaan bij andere gelegenheden (Millenniumbeurs, Markt Groen de Ossenbeemd).
De daar gestelde vragen / antwoorden zijn daarna eveneens op de website geplaatst.
Vervolgens zijn in de diverse kerkdorpen, die binnen de postcoderoos / rozen vallen informatiebijeenkomsten gehouden (in enkele plaatsen moeten ze per heden – 27 mei - nog gehouden worden – deze zijn gepland voor juni). Onderstaand staan alle vragen en antwoorden die in de informatiebijeenkomsten van 19 december tot heden aan de orde zijn geweest vermeld.

Vragen / antwoorden informatiebijeenkomsten 19 december 2016 tot heden.


1. In hoeverre is er sprake van aansprakelijkheid (als het verkeerd gaat met het project) ? Wie neemt de besluiten binnen de Coöperatie?
Antwoord:
- Voor het project is reeds een aparte coöperatie opgericht. Dit is een coöperatie met U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid). Dit houdt in dat deelnemers maximaal hun inleg kunnen kwijtraken, maar verder  niet aansprakelijk zijn. Niet als lid van de Coöperatie en ook niet als lid van EPP.
- De leden (deelnemers dus) nemen de besluiten (stemrecht naar rato van de deelname / het aantal panelen dat men heeft gekocht). Voor de dagelijks gang van zaken kiezen ze een bestuur, dat door de leden gemandateerd wordt om de nodige dagelijkse beslissingen te nemen.

2. Kan ik de zonnepanelen verkopen bij verhuizing / zo ja aan wie / wat bij verkopen van mijn huis en de koper wil de zonnepanelen niet overnemen / kan verkoop via het bestuur geregeld worden of moet ik zelf een koper zoeken / kun je zonnepanelen bijkopen / moeten mijn verplichtingen doorgaan als verkoper ? Kan ik de zonnepanelen aan mijnkinderen verkopen ?
Antwoord:
- Bij verhuizing buiten het postcodegebied kun je geen gebruik meer maken van de postcoderoosregeling (dus geen vrijstelling energiebelasting, dus rendement investering valt weg). Verkoop aan iemand binnen het postcodegebied (circa 28.000 particuliere aansluitingen plus circa 4000 bedrijven) is dan de beste optie.
- Verkoop moet statutair en wettelijk plaats vinden in de vorm van een teruggave / terugverkoop aan de Coöperatie (ingevolge regelgeving Autoriteit Financiële Markten – AFM – mogen de deelnemersrechten niet vrij verhandelbaar zijn). 
- De Coöperatie kan niets zinvols doen met de deelnemersrechten (verbruikt geen energie en kan dus geen energiebelasting terugvorderen).
- De Coöperatie zal de restwaarde van de deelnemersrechten dus dan pas kunnen betalen, wanneer er ook een koper is die de prijs wil betalen. De verkoper heeft er dus zelf belang bij dat hij “iemand”  vindt, die de zonnepanelen / deelnemersrechten wil kopen voor die prijs.
- De Coöperatie zal een register aanleggen van geïnteresseerde kopers van zonnepanelen die zich bij de Coöperatie melden (als er geen zonnepanelen meer te koop zijn). Verkopers kunnen dus eerst bij de Coöperatie informeren of er nog kandidaten op deze wachtlijst staan. Als dat zo is hoeft de verkoper dus geen koper te zoeken. In het op te stellen Huishoudelijk Reglement zullen regels opgesteld (moeten) worden, wie voorrang heeft (wie het eerst zich heeft gemeld, bestaande deelnemers gaan voor, overdracht aan directe familieleden gaat altijd voor, etc.).
- De wijze waarop de restwaarde, die aan een vertrekkende deelnemer wordt uitbetaald, wordt berekend volgens een door de gezamenlijke leden (de ledenvergadering) vastgestelde rekenmethode. Deze zal in het huishoudelijk reglement vastgelegd (moeten) worden.
- Pas als de Coöperatie de garantie heeft dat de zonnepanelen / deelnemersrechten verkocht kunnen worden aan een koper, die door de Coöperatie geaccepteerd is, kan de verkoper uitgeschreven worden als deelnemer en worden de rechten en verplichtingen automatisch overgenomen door de nieuwe deelnemer / koper.
- Verkoop van de panelen aan kinderen is mogelijk (geen aanbiedingsplicht aan de Coöperatie – idem als bij vererving). De kinderen moeten natuurlijk wel binnen de postcoderoos wonen / een kleinverbruikeraansluiting hebben om te kunnen profiteren van de vrijstelling energiebelasting.

3. Wat gebeurt er als een participant overlijdt ?
Antwoord: het recht / de deelneming gaat over op de erfgenamen. Zij kunnen echter enkel gebruik maken van de vrijstelling energiebelasting wanneer zij ook in een van de postcodegebieden woonachtig zijn. Anders moeten ze verkopen (de deelneming heeft anders geen waarde, omdat de vrijstelling energiebelasting dan niet benut kan worden).


4. Ben je gebonden aan een bepaalde energieleverancier ? Is de Coöperatie onafhankelijk van de energieleverancier ? De opbrengst van de energie is lager dan ik betaal bij de energieleverancier. Klopt dat ?
Antwoord:
- Nee, noch de Coöperatie, noch de deelnemers zijn gebonden aan een energieleverancier. Wel kunnen leveranciers bepaalde eisen / verplichtingen stellen. De Coöperatie en de leden zijn echter vrij een andere leverancier te kiezen. Wel dient de leverancier, waarbij de deelnemer zijn stroom afneemt, mee te werken aan de postcoderoosregeling (zie verder ook vraag 5).
- Het is wel bekend van andere coöperaties, dat energieleveranciers bereid zijn een hogere prijs te betalen voor de geproduceerde zonne-energie, wanneer de leden ook (allemaal) bij diezelfde energieleverancier hun energie afnemen. Er kan dus bij bepaalde leveranciers wel een algemeen belang zijn om een dergelijke “verplichting” aan te gaan.
- Opgemerkt dient hierbij te worden dat diverse zakelijke verbruikers energie afnemen bij Nieuwe Stroom (via EPP). Het tarief bij Nieuwe Stroom is gebaseerd op het (variabele) beurstarief, verhoogd met een opslag. Deze leden zullen waarschijnlijk niet over willen gaan naar een andere aanbieder (met een vast tarief). De mogelijkheden en consequenties zullen te zijner tijd door het bestuur van de Coöperatie met de ledenvergadering besproken worden.
- Tot er een overeenkomst gesloten is, is de Coöperatie niet afhankelijk van een energieleverancier. De Coöperatie gaat een dergelijke contractuele verplichting aan na een weloverwogen traject, waarbij alle aspecten van het contract van meerdere aanbieders met elkaar zijn vergeleken. De Coöperatie onderhandelt met aanbieders om voor haar leden zo gunstig mogelijke voorwaarden te verkrijgen.
- In principe betaalt de energieleverancier een lager bedrag voor de energie die hij inkoopt dan dat hij berekent bij verkoop. Is dus “marktprijs”. 

5. Wordt de door een deelnemer in de Vlaas geproduceerde energie gesaldeerd met zijn verbruik ? Hoe gaat de verrekening energiebelasting in zijn werk ? Zijn de energieleveranciers verplicht mee te werken aan teruggave energiebelasting ? Kan ik meer energiebelasting terugkrijgen dan ik heb betaald ? Op de jaarafrekening wordt ook een “vermindering energiebelasting” (ad € 329,86 in 2016) verrekend. Blijft die teruggave in stand of vervalt die ? Kan ik tussentijds van een meerjarig contract af ?
Antwoord:
- Nee, salderen kan alleen bij productie van zonnestroom op eigen dak, waarbij de opgewekte stroom over dezelfde aansluiting teruggeleverd wordt, als waarover verbruikte stroom wordt afgenomen.
- De Coöperatie geeft de verdeling van de geproduceerde energie door het zonnepark op aan de energieleverancier waaraan de Coöperatie de stroom levert (op basis van het aantal zonnepanelen per deelnemer). De energie-afnemer geeft per deelnemer een verklaring af (met daarop vermeld het aantal geproduceerde kwh zonne-energie in het project de Vlaas) op basis waarvan de deelnemer bij zijn eigen energieleverancier voor dat aantal kwh teruggave energiebelasting kan krijgen (tot een maximum van het werkelijk verbruik / de werkelijk betaalde energiebelasting). 
NB: voor meer productie / panelen meedoen dan men verbruikt heeft dus economisch geen zin.
- De energieleveranciers zijn niet verplicht om mee te werken aan verrekening energiebelasting. Mogelijk moet daarom een deelnemer van energieleverancier veranderen. Een meerjarig contract kan opgezegd worden (zie www.energieleveranciers .nl/opzeggen voor afkoopbedragen. Bij een resterende looptijd van 1,5 jaar bijvoorbeeld mag de leverancier wettelijk maximaal € 50 per product (stroom, gas) als boete in rekening brengen). Overigens zijn er op dit moment minimaal 11 energieleveranciers, die er wel aan meedoen (waaronder Greenchoice, Qurrent, Eneco, Engie, e.a.). Energieleveranciers die (nog) niet meedoen zijn o.a. Nuon, Essent en Vandebron. Een overzicht van deze energieleveranciers die voor zo ver bekend wel meedoen wordt op de website geplaatst.
- De post “vermindering energiebelasting” op de jaarafrekening staat los van de werkelijk betaalde energiebelasting. Wanneer iemand wel een aansluiting heeft, maar vrijwel geen energie verbruikt, heeft hij toch recht op deze vermindering / teruggave. Dit geldt dus ook wanneer men gebruik maakt van de vrijstelling energiebelasting via de postcoderegeling.

6. Kan er een rekentool op de website geplaatst worden zodat leden voor zichzelf hun eigen voordelen kunnen uitrekenen ?
Antwoord: gaat er komen (rendementsberekening staat in de Nieuwsbrief van juni 2017 vermeld). Het is overigens niet zo dat de zonne-energie van de Vlaas in de plaats komt van de energie die nu wordt ingekocht. De deelnemer blijft de verbruikte stroom “gewoon” inkopen bij een energieleverancier.

7. Wat gebeurt er als de leverancier van de zonne-energie-installatie failliet gaat ? Heeft ieder zijn eigen panelen of heb je een aandeel in het totaal ? Wordt er een productie-garantie afgegeven ? Hoe wordt er voor gezorgd dat de productie zo hoog mogelijk is (optimizers)? Waarom is er gekozen voor panelen van 270 Wp, terwijl er ook al van 300 Wp te koop zijn ? In de eerste prospectus (2016) stond een prijs van € 270 per paneel vermeld. Nu € 245. Welke is juist ?
Antwoord:
- Allereerst: er is geselecteerd op hoge kwaliteit materialen, zodat de kans dat er een beroep moet worden gedaan op garantie zo klein mogelijk is.
- Verder wordt / is er geselecteerd op leveranciers, die al meerdere jaren betrouwbaar gebleken zijn bij deze activiteit (ruime ervaring, goede service, geen problemen na oplevering, sterke balanspositie).
- Naast zekerheden van de leverancier vragen wij ook een garantie van de fabrikant. Wanneer de leverancier dan failliet mocht gaan, hebben we in ieder geval nog de garantie van de fabrikant.
- Van de aannemer en fabrikant wordt inderdaad een productiegarantie gevraagd.
- De deelnemers hebben geen eigen panelen, maar een aandeel in het totaal (op basis van het aantal panelen). De deelnemers kunnen via een app op elk gewenst moment zien hoe de productie van de panelen (en dus ook voor 1 paneel) is (geweest).
- Door permanente monitoring moeten lagere producties snel vastgesteld en opgelost worden (monitoring is bij het systeem inbegrepen).
- Bij de aanbesteding hebben wij een prijs per Wp gevraagd en de keuze overgelaten aan de aanbieders. De gunstigste prijs kregen we met panelen van 270 Wp aangeboden.
- De prijs van € 245 is de juiste (op basis van de begin 2017 gehouden definitieve aanbesteding, die dus gunstiger uit viel dan de eerdere indicatieve).

8. Wat is de einddatum van de overeenkomst met de gemeente inzake terreinhuur (vast / flexibel / 30 jaar ?). Wat zal de bestemming worden ? Wat gebeurt er met de overige 7 ha van het terrein ? Welke verplichtingen, huursom,  aansprakelijkheid vervuiling in situ ?  Uitbreidingen in de toekomst ? Mogelijkheid gebruik voor de Scouting ? Einde looptijd, en wat dan ?
Antwoord:
- De Coöperatie heeft een erfpachtcontract met de gemeente voor het terrein voor (minimaal) 30 jaar met een vaste pachtprijs van € 8.000 per jaar (geïndexeerd) . Hiervoor kunnen we circa 4 ha voor het zonnepark gebruiken en voor de rest krijgt het gebied een “groene” functie. De Coöperatie heeft ook de verplichting voor het (groen)onderhoud van de circa11 ha, waarbij we er van uitgaan dat we voor “onderhoudsvriendelijk” groen gaan.
- Ook een ander duurzaam en/of recreatief gebruik van de terreinen is toegestaan, maar we moeten wel de mogelijkheid van het gebruik van de ijsbaan (in de winter) vrijhouden.
- De gemeente blijft verantwoordelijk voor de bestaande verontreinigingen in situ.
NB: verontreinigingen die later door c.q. tijdens gebruik door de Coöperatie worden veroorzaakt komen uiteraard voor rekening van de Coöperatie.
- Met de circa 4 ha zonnepanelen en de randvoorwaarden van de gemeente (“groene long”, ijsbaan) achten wij verdere uitbreidingen in de toekomst niet (meer) mogelijk. 
- Een beperkt deel van het “groen” zou mogelijk door de Scouting gebruikt kunnen worden. Daar beslist de Coöperatie (gebruik) en de gemeente (vergunningen) in de toekomst over.
- Na 30 jaar zijn de zonnepanelen “aan hun einde”, loopt de erfpachtovereenkomst met de gemeente af en is het dus aan de Coöperatie om al dan niet in overleg te gaan met de gemeente om een nieuwe overeenkomst aan te gaan of het zonnepark te verwijderen (in de overeenkomst met de leverancier van het zonnepark zullen wij een terugnameverplichting van de panelen e.d. opnemen).

9. Waarom worden de zonnepanelen in 15 jaar afgeschreven ? Wat gebeurt er als de 15 jaren voorbij zijn ? Als de exploitatie na 15 jaar niet meer interessant is, moeten de leden dan opdraaien voor de sloop van het zonnepark ?
Antwoord:
- De afschrijving in 15 jaar hangt samen met de wettelijke vrijstelling voor 15 jaar, die in het kader van de postcoderoosregeling door de belastingdienst verstrekt wordt.
- De panelen gaan zeker 25 tot 30 jaar mee. Het zonnepark blijft dus in principe gewoon stroom produceren (pachtovereenkomst loopt 30 jaar). De stroom blijft de Coöperatie verkopen aan een energieleverancier (tegen dan overeen te komen prijs).
- De gegarandeerde vrijstelling energiebelasting is dan niet meer aan de orde. Wij weten op dit moment niet of er dan weer een (nieuwe) vrijstellingsregeling komt / zal komen, hoe die er uit ziet, wat dan de energiebelasting zal zijn, etc.
- De zonnepanelen zijn na 15 jaar afgeschreven. De opbrengst van de stroom zal dan vrijwel zeker meer zijn dan de onderhouds- en overige exploitatiekosten. Zo niet dan kan de exploitatie van het zonnepark beëindigd worden, maar dat is een besluit van de leden van de Coöperatie tegen die tijd.
- Tijdens de exploitatieperiode van de eerste 15 jaar wordt er een fonds gevormd waarmee de verwijdering van de zonne-energie-installatie kan worden betaald. Zoals bij de vorige vraag reeds is aangegeven zullen wij met de leverancier een terugnameverplichting van de panelen e.d. overeenkomen. Het zal dus na 15 jaar (of na 30 jaar) in principe niet tot extra (sloop)kosten leiden.

10. Kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE) ook meedoen ?
Antwoord: ja. De VvE kunnen voor de gemeenschappelijke functies (lift, verlichting, beveiliging, etc) deelnemen aan het project. Zij moeten wel rechtspersoonlijkheid hebben ingevolge de statuten van de Coöperatie (dus stichting of coöperatie) èn de VvE moert voor de gemeenschappelijke functies over een kleinverbruikeraansluiting beschikken.

11. Kunnen leden van een Vereniging van Eigenaren ook inschrijven ?
Antwoord: wanneer zij zelf een energierekening ontvangen kunnen zij inschrijven en gebruik maken van de vrijstelling energiebelasting.

12. Wat is het verschil in kosten en opbrengsten tussen deelnemen in zonnepark de Vlaas en zelf panelen op het dak leggen (inclusief subsidie) ?
Antwoord:
- De investeringskosten bij de Vlaas zijn lager, omdat er in één keer een groot park wordt aangelegd.
- De opbrengsten bij de Vlaas betreffen de vergoeding voor de geproduceerde stroom (circa 3,5 eurocent per kWh exclusief BTW (de coöperatie moet de BTW afdragen aan de belastingdienst) en de vrijstelling energiebelasting (voor particulieren ruim € 0,12 per kWh inclusief BTW – voor bedrijven ruim € 0,10 per kWh exclusief BTW).
- De investeringskosten voor een particulier met een eigen dak zijn hoger, maar tot 2020 (mogelijk langer – dat is nog niet zeker) mag de particulier zijn verbruik salderen met zijn eigen geproduceerde stroom, dus zijn opbrengst is circa € 0,19 à € 0,22 inclusief BTW. Maar dus wel onzekerheid na 2020 c.q. 2023 wat voor  (salderings?)regeling dan van toepassing is.
NB: wanneer er op enig moment geen salderingsregeling meer van toepassing is / zou zijn, dan is de opbrengst voor de particulier met zonnepanelen op eigen dak bij direct eigen verbruik nog € 0,19 à € 0,22 per kwh, maar voor meerproductie en dus teruglevering aan de energieleverancier is de opbrengst dan nog maar circa € 0,03 à € 0,04 per kwh.
- De investeringskosten voor een bedrijf zullen lager zijn dan bij een particulier, maar hoger dan bij de Vlaas. De opbrengsten voor een kleinverbruiker zijn vergelijkbaar met de particulier (salderingsregeling van toepassing, waarbij de ondernemer niet het voordeel van de BTW heeft).
- Voor een bedrijf dat meer dan 10.000 kWh per jaar verbruikt is de besparing bij participatie in de Vlaas hoger dan bij productie op eigen dak. De energiebelasting boven de 10.000 kWh is namelijk veel lager dan over de eerste 10.000 kWh. En binnen de postcoderoosregeling wordt vrijstelling verkregen over de eerste (10.000 kWh) en bij productie op eigen dak wordt “van boven af” bespaard.

13. Kunnen de netwerkkosten wijzigen ? Krijgen we een andere meter ?  
Antwoord: waarschijnlijk wordt bedoeld de netwerkkosten van Enexis voor de particulier. Deze worden jaarlijks opnieuw vastgesteld (na controle door de daarvoor aangewezen overheidsinstantie). Deelname aan de postcoderoos heeft hier geen invloed op. Deze kosten zijn overigens zodanig dat ze het rendement nauwelijks beïnvloeden.
Er is ook geen andere meter nodig (immers de productie van de Vlaas wordt verkocht en de deelnemer krijgt jaarlijks een verklaring van zijn aandeel in de productie).

14. Wordt er door de Coöperatie winst uitgekeerd om draagvlak te creëren voor het zonnepark ?
Antwoord:
- Er wordt door de Coöperatie naar verwachting winst gemaakt, omdat de opbrengsten van de geproduceerde stroom hoger zullen zijn dan de kosten van de organisatie (administratie e.d.) en exploitatie (onderhoud zonnepark, onderhoud groen, verzekeringen, pacht grond, voorziening voor groot onderhoud en opruimingskosten na afloop). De ledenvergadering besluit op voorstel van het bestuur welk deel van de winst wordt uitgekeerd.
- De winstuitkering is niet om draagvlak te creëren. Het grootste deel van het resultaat voor deelnemers komt voort uit de vrijstelling energiebelasting. Verder moet eenieder zelf de overtuiging hebben dat men door het meedoen een bijdrage levert aan een duurzame omgeving voor deze regio (voor onszelf en degenen die na ons komen).

15. Wat is de waarde van de panelen na 5 jaar ?
Antwoord: de Coöperatie zal de panelen in 15 jaar afschrijven. Dat is de periode waarvoor de energiebelastingvrijstelling binnen de postcoderoos-regeling is gegarandeerd. Wanneer iemand na 5 jaar wil verkopen kan dat via de Coöperatie (de koper moet ook aan de voorwaarden van de Coöperatie voldoen).
In het Huishoudelijk Reglement kan de Coöperatie de spelregels opnemen inzake koop en verkoop (mag een verkoper zelf een koper aandragen, hebben eigen leden voorrang, wordt de waarde bepaald op basis van lineaire afschrijving of anders, e.d. ?). Wanneer er via de Coöperatie aan een koper verkocht wordt tegen een “vastgestelde” prijs, zou de verkoper dan mogelijk een bonus af kunnen spreken, die de koper rechtstreeks aan de verkoper betaalt (wanneer bijvoorbeeld de zonnepanelen gewild zijn en de vooruitzichten erg goed zijn).

16. Zijn de panelen inclusief of exclusief BTW ?
Antwoord: de Coöperatie kan BTW terugvorderen, omdat zij ook BTW moet afdragen. Daarom geldt voor de deelnames, dat gerekend kan worden met participaties exclusief BTW (nog wel akkoord van de Belastingdienst in Eindhoven te verkrijgen, maar dit is bij andere coöperaties zo geaccordeerd).

17. Wordt er een deugdelijke verzekering afgesloten tegen hagelschade (denk aan de hagelstenen verleden jaar), vandalisme, e.d. . Hoe wordt vandalisme, diefstal, storing e.d. zoveel mogelijk voorkomen ? Wat gebeurt er als de stroom uitvalt ?
Antwoord: ja, er wordt een deugdelijke verzekering afgesloten. Dit zal gebeuren bij een verzekeraar die gespecialiseerd is in het verzekeren van zonnestroomsystemen. Daarbij is voor de business-case uitgegaan van een verzekering, die niet alleen dergelijke schades dekt, maar ook de kosten van het tijdelijk niet kunnen produceren van energie (met een beperkt eigen risico). Verder is er in de aanneemsom van de aannemer een deugdelijke beveiliging begrepen (hekwerk, camera’s, monitoring). In de business-case is rekening gehouden met  jaarlijkse kosten voor inschakeling beveiligingsbedrijf (bij alarm) en onderhoudscontract en monitoring productie door de aannemer.
Er zijn geen voorzieningen voor de situatie dat er bij de netwerkbeheerder een storing optreedt. Opslag van energie in eigen beheer is (veel) te duur. Deze situatie doet zich in de praktijk overigens zelden voor.

18. Zijn er nog meer exploitatiekosten te verwachten dan de circa € 40, die staan aangegeven in de prospectus (voor 8 panelen). Blijven die exploitatiekosten jaarlijks ongeveer gelijk of zijn die het volgende jaar bijvoorbeeld € 400 ? Is de lidmaatschapsbijdrage per paneel of per lid ? Wat gebeurt er als de energiebelasting wijzigt en als de energieprijs wijzigt ?
Antwoord:
- Neen, hierin zijn alle exploitatiekosten begrepen (terreinhuur, onderhoud, huur trafo’s, verzekeringen, beveiliging, OZB, e.d.). Niet begrepen zijn de afschrijvingskosten op de zonnepanelen / zonne-energie-installatie.
- De jaarlijkse exploitatiekosten zullen niet elk jaar precies hetzelfde zijn (bepaalde kosten kunnen natuurlijk indexeren / afwijken), maar de verschillen zullen zeer beperkt zijn (grootste posten zijn onderhoud – waarvoor waarschijnlijk een langjarig onderhoudscontract wordt afgesloten – en huur, die enkel indexatie kennen).
- Het grootste deel van de bijdragen zal per paneel zijn, maar wij kunnen ons voorstellen dat bepaalde kosten (administratie, e.d.) per lid worden berekend. Daarnaast zullen er kosten zijn voor het lidmaatschap van de coöperatie. Dit is per lid in principe gelijk. Dit is nader te regelen in het Huishoudelijk Reglement, dat nog opgesteld moet worden en geaccordeerd door de deelnemers.
- Als de energieprijs stijgt en/of de energiebelasting stijgt, verbetert het rendement op de investering in zonnepanelen. Wanneer deze dalen, daalt ook het rendement van de investering. Dat is overigens geen verschil met investering in zonnepanelen op eigen dak.

19. Als ik over enige tijd ga verhuizen, kan ik dan nu al zonnepanelen kopen ? Waarom wordt geadviseerd om maar 80 à 90% van mijn normale energieverbruik in te dekken met zonnepanelen ? Hoeveel zonnepanelen mag ik maximaal kopen ? Mag ik na inschrijving / reservering mijn aantal panelen nog wijzigen ?
Antwoord:
- Om te kunnen deelnemen in de Vlaas – en daardoor gebruik te kunnen maken van de vrijstelling energiebelasting - moet men in de postcoderoos wonen en een kleinverbruikeraansluiting hebben. Wanneer men meer panelen koopt dan men energie verbruikt gaat het rendement op de investering snel omlaag (men kan niet meer energiebelasting terugontvangen, dan men daadwerkelijk betaalt – en de energiebelasting is het belangrijkste rendementsonderdeel). Wanneer de periode van lager verbruik erg kort zou zijn, kan men overwegen om al meer panelen aan te schaffen, maar wij raden aan de risico’s goed af te wegen.
- Omdat het jaarverbruik energie niet elk jaar hetzelfde is, maar ook omdat omstandigheden kunnen veranderen (isolatie-investeringen, kinderen groeien op of gaan het huis uit, aanschaf warmtepomp, aanschaf nieuwe zuinigere apparaten, etc) adviseren wij voorzichtig te zijn met het inschatten van het verbruik (beter iets minder te investeren in zonnepanelen, bijvoorbeeld 80 à 90% van het ingeschat normaal verbruik). Het is immers jammer, wanneer men geen gebruik kan maken van teruggave energiebelasting, omdat men minder verbruikt heeft.
-In het kader van de postcoderegeling is de vrijstelling energiebelasting beperkt tot 10.000 kwh tegen het hoogste belastingtarief. Daarom is het maximum aantal zonnepanelen waarop men kan inschrijven beperkt tot 40 (daarmee produceert men normaliter bijna 10.000 kwh). Daarnaast is het belangrijk om - zoals reeds hiervoor aangegeven – niet meer stroom te produceren dan men zelf verbruikt.
- Wijzigen van het aantal gereserveerde panelen in de komende maanden is mogelijk. We vragen wel aan eenieder om zo serieus mogelijk op te geven, omdat we een realistisch beeld willen hebben van de interesse. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is (op zijn vroegst juli) zal men definitief moeten beslissen (en betalen).

20. Moet men zowel lid zijn van de coöperatie Energyport Peelland  (EPP) als van de Coöperatie Zonnepark de Vlaas ? Is de contributie van EPP inbegrepen in de exploitatiekosten ?
Antwoord: het was aanvankelijk wel de bedoeling dat elke deelnemer aan het project de Vlaas ook lid zou worden van EPP. Immers heeft EPP geïnvesteerd in de voorbereidingen van het project de Vlaas en is er voor deelnemers een interessant rendement te verwachten. Mede naar aanleiding van de reacties van potentiële deelnemers en de verwachting dat niet het gehele project gerealiseerd kan worden binnen de postcoderoosregeling, is in principe besloten om daar van af te zien (nog wel te accorderen door de leden van EPP). De exploitatiekosten van circa € 40 voor 8 panelen bevatten geen contributie voor EPP en worden dus niet lager daardoor.
   
21. Heeft deelname aan de Vlaas ook invloed op het energielabel van mijn huis ?
Antwoord: in principe niet op dit moment. De deelname kan ook plaatsvinden wanneer men een huurhuis heeft bijvoorbeeld. Ook kan iemand zijn huis verkopen en de deelneming aanhouden (binnen de postcoderoos een ander huis kopen).

22. Valt de deelneming in de Vlaas onder het vermogen van de deelnemer (voor de inkomstenbelasting) ? Kan er van de gemeente een “duurzaamheidslening” worden gekregen voor de investering ?
Antwoord:
- Ja, de deelneming valt onder het vermogen.
- Binnen de ons bekende plannen van de gemeente geldt een dergelijke faciliteit (duurzaamheidslening) niet voor deelname in een collectief project als de Vlaas.

23. Is er een kans dat het project alsnog niet doorgaat ? Welke back-up regeling ? Hoe ziet de planning er uit ? Wanneer moet ik mijn deelneming betalen ? Maakt de commerciële exploitatie ook deel uit van de Coöperatie ?
Antwoord:
- Het project gaat vrijwel zeker door. Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn in het kader van de postcoderoosregeling is EPP voornemens het restant  “vol” te leggen in het kader van de SDE+-subsidieregeling (commerciële exploitatie). Hierdoor kunnen deelnemers dan toch nog “profiteren” van de investering in één keer (exploitatiekosten per paneel lager). EPP zal wel hiervoor naast de subsidie financiering en/of partners moeten aantrekken.
- Wanneer het Bestemmingsplan definitief is (naar verwachting juli 2017) en de goedkeuring van de Belastingdienst verkregen is (verwachting komende maanden), kunnen de definitieve contracten opgemaakt worden en de opdrachten gegeven worden. De aannemer kan na circa 2 maanden starten en de bouw duurt circa 3 maanden. Eind 2017 zou het park dan in productie kunnen gaan.
- In deze planning zal betaling van de panelen in het derde kwartaal aan de orde zijn (voordat we de aannemer opdracht geven).
- De commerciële exploitatie maakt geen deel uit / is geen lid van de Coöperatie (gebeurt door namens EPP via eigen financiering c.q. wordt door EPP aan een andere (energiemaatschappij) overgedragen. Door gelijktijdig alle investeringen te doen, is dat voordelig voor alle partijen.

24. Is dit de definitieve informatie ?
Antwoord: neen. De komende tijd zullen een aantal aspecten nog preciezer in beeld gebracht worden. Maar we zijn er redelijk zeker van dat het beeld dat tot nu toe geschetst is eerder beter dan slechter zal zijn.

25. Hoe wordt eenieder op de hoogte gehouden van de voortgang van het project ? 
Antwoord: we zullen de komende tijd periodiek een Nieuwsbrief toesturen aan degenen die ingeschreven hebben, aan alle leden van EPP, aan degenen die zich op de Nieuwsbrief geabonneerd hebben en die zich als geïnteresseerde voor het zonnepark gemeld hebben.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen