Stand van zaken project de Vlaas

Zonnepark de Vlaas is een initiatief van Coöperatie Energyport Peelland U.A. (EPP). De gemeente Deurne heeft op verzoek van EPP ruim 11 ha terrein beschikbaar gesteld (in erfpacht gegeven).

EPP heeft hiervoor een plan ontwikkeld voor aanleg van een zonnepark (4 ha zonnepanelen), ingepast in een “groene long”. Na overleg met de gemeente, buurtbewoners, geïnteresseerden voor deelname in de zogenaamde postcoderoosregeling en overleg met deskundigen over de gewenste landschappelijke inpassing is een businesscase opgesteld. Hieruit bleek dat een interessant project haalbaar was, zowel vanuit het oogpunt van economische productie van duurzame energie, maar ook qua rendement voor de deelnemers.

In het eerste halfjaar van 2017 zijn / worden er een groot aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd om particulieren en bedrijven te interesseren voor deelname in dit project.

Uit de laatste berekeningen blijkt dat er een terugverdientijd verwacht wordt van 7 à 8 jaar en een rendement - bij afschrijving van de zonnepanelen / deelneming  in 15 jaar - van meer dan 10%. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de desbetreffende informaties op deze website.

Op dit moment lopen een aantal procedures, die bepalend zijn voor de daadwerkelijke start van het project, te weten de bestemmingsplanprocedure (naar verwachting in juli besluit gemeenteraad Deurne) en het akkoord Belastingdienst voor het voldoen aan de wettelijke regels voor terugvordering BTW op de investering en teruggave energiebelasting voor de leden. Indien en voor zo ver er niet voldoende animo is voor deelname in het kader van de postcoderoosregeling, zal het project toch zeker doorgaan, maar dan voor het resterende deel als commerciële productie van duurzame energie in het kader van de SDE+-subsidieregeling (door EPP).

Wij houden u op de hoogte.

NB: alhoewel wij proberen alle informatie zo getrouw mogelijk weer te geven, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend c.q. kan EPP niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen