Opening Zonnepark de Vlaas geeft nieuwe energie

Dagvoorzitter Helga van Leur verwoordde het vrijdagmiddag tijdens de druk bezochte officiële opening van Zonnepark de Vlaas treffend: van zo’n resultaat en zo’n enthousiaste initiatiefnemers krijg je pas echt energie. Wanneer je als coöperatie met 250 leden binnen 2,5 jaar van initiatief tot realisatie komt van een dergelijk mooi project en dan ook nog het grootste postcoderoosproject van Nederland bent, dan is dat een enorme prestatie en een voorbeeld voor vele andere coöperaties en initiatiefnemers.

Nadat dagvoorzitter Helga van Leur de bijna 200 genodigden had welkom geheten gaf zij het woord aan voorzitter Martien Bots van EnergyPort Peelland (EPP). Deze ging kort in op de doelstelling van de coöperatie – bevordering energiebesparing en productie duurzame energie om zodoende de regio te helpen omstreeks 2040 energieneutraal te zijn – en de aanleiding voor de oprichting. Deze aanleiding was namelijk het besef dat we in onze Peelregio –tussen Brainport Eindhoven en Greenport Venlo een grote “maakindustrie” hebben. Voorwaarden voor een duurzame toekomst van deze industrieën en daarmee ook de leefbaarheid van onze regio zijn dan ook: energiebesparing, inzet duurzame energie en een optimale benutting van de reststoffen. En dat zal als het aan EPP ligt ook het volgende project zijn, waarvoor we ons als coöperatie extra gaan inzetten. We komen daar graag aan het einde van deze bijeenkomst op terug zo gaf hij aan. 

Hierna gaf hij het woord aan Helga van Leur, die op enthousiaste en humoristische wijze alle aanwezigen inspireerde en motiveerde om – ieder in zijn of haar eigen omstandigheden – constructief bezig te zijn met duurzaamheid en het bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatbeleid. Op basis van een aantal constateringen en feiten van de afgelopen decennia toonde zij aan dat er echt iets verandert met ons klimaat en dat we ons daaraan zullen moeten aanpassen. Zij gaf tal van aansprekende praktijkvoorbeelden om aan te tonen, dat een verandering van onze levenshouding noodzakelijk is en voor eenieder ook mogelijk is. 
Vervolgens nodigde Helga van Leur alle aanwezigen uit om samen vanuit Zalen van Bussel naar de ingang van Zonnepark de Vlaas te wandelen, hetgeen bij het mooie weer en een afstand van 200 meter een aangename onderbreking was.

Bij de ingang van het Zonnepark sprak voorzitter Martien Bots een dankwoord uit voor alle personen en instanties die zich bovenmatig hebben ingespannen, om dit mooie project te realiseren. Hij noemde hierbij o.a. de gemeente Deurne en speciaal enkele ambtenaren. Ook aannemer Hoppenbrouwers prees hij voor de prima samenwerking, oplossingsgerichte aanpak en realisatie van alle onderdelen binnen de planning. Hij verzocht burgemeester Hilko Mak van de gemeente Deurne samen met penningmeester Piet Joosten een soort vuurwerk te ontsteken, waardoor het informatiebord bij de ingang onthuld werd. Vervolgens werd er een toast uitgebracht ter gelegenheid van de opening van het Zonnepark.

Daarna wandelde het gezelschap door de hoofdingang tussen de zonnepanelen en schapen door via de uitgang aan de Jan Vermeerstraat terug naar Zalen van Bussel. Daar werden symbolisch de sleutels van het Zonnepark overgedragen door Martien Bots aan voorzitter Harry Hannink van Coöperatie de Vlaas en directeur Jan Willem Zwang van Greenspread Solar IV. Na een dankwoord van Harry Hannink en Gerhard van de Lagemaat – eveneens directeur van Greenspread Solar IV – kreeg wethouder Marinus Biemans de gelegenheid om EPP te feliciteren met dit mooie project. Hierdoor heeft 1 op de 25 gezinnen van de gemeente Deurne de kans gekregen en genomen om over te gaan op duurzame energie. En een braakliggend probleemgebied is nu een belangrijke waarde voor de gemeenschap met straks een mooie natuurlijke uitstraling, zo gaf de wethouder aan.

Toen was het de beurt aan Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Helaas was hij niet in de gelegenheid om lijfelijk aanwezig te zijn in verband met een ingelaste vergadering over het Klimaatbeleid met Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. Olof schetste in zijn videoboodschap de doelstellingen en het belang van de maatregelen die op ons af komen. We hebben geen keuze, we moeten nu aanpakken. In dat verband sprak hij zijn waardering uit voor wat er door EPP en haar vrijwilligers tot stand is gebracht. Hij noemde het een voorbeeldproject voor anderen. Ook was hij vol lof over de volgende stappen die EPP wil gaan zetten, te weten het biomassaplein. Ook dat past ten volle in het beleid dat nu voorbereid wordt door de 5 aangewezen sectoren, zo gaf hij aan. Hij sloot af met EPP nogmaals van harte te feliciteren en te complimenteren met haar inspanningen en de behaalde resultaten. Met dergelijke initiatieven gaan we onze doelstellingen zeker realiseren.

Daarna was het de beurt aan Hans van den Boom, Investment Manager Duurzame Energie van de Rabobank. Zijn bijdrage was helemaal geënt op de kansen en randvoorwaarden van de verwerking van biomassa. Hij gaf nadrukkelijk aan dat gestreefd moet worden naar zo hoogwaardig mogelijke verwerking van reststromen, waarbij gebruik gemaakt moet worden van gekende innovatieve technieken. Het belangrijkste van alles is echter de zekerheid over de beschikbaarheid van voldoende grote volumes reststromen en een afzetmarkt voor de te produceren eindproducten.

De laatste bijdrage was van EPP zelf. Secretaris Iwan Gijsbers presenteerde kort het onderzoek naar biomassastromen in de regio, dat EPP onlangs in overleg met de gemeente Deurne en Blink heeft laten uitvoeren. Als voorlopige conclusie kan worden geconstateerd, dat er in onze regio ruim voldoende interessante reststromen beschikbaar komen, om een rendabele en hoogwaardige verwerking mogelijk te maken. Voorwaarden voor het slagen van een dergelijke activiteit is samenwerking tussen de verschillende marktpartijen en overheden, zodat de volumes samen gebracht kunnen worden om daarmee een positieve businesscase te realiseren. In het kader van het onderzoek is een leaflet opgesteld, die door EPP als eerste aan wethouder Biemans van de gemeente Deurne werd aangeboden.

Wethouder Biemans sprak zijn waardering uit voor dit onderzoek, dat overigens in overleg met de gemeente Deurne is uitgevoerd. Hij gaf aan dat de impact van een dergelijk beoogd biomassaplein veel verder gaat dan de gemeente Deurne en dat de gemeente het belang hiervan ook bij de andere gemeenten binnen de Blink-samenwerking onder de aandacht zal brengen. Door samenwerking is een duurzame en succesvolle biomassaverwaarding mogelijk die voor de hele regio van groot belang is.

Als laatste bracht gedeputeerde Anne-Marie Spierings door middel van een video-boodschap haar felicitaties over. Zij kon vanwege verblijf in het buitenland helaas niet aanwezig zijn, maar heeft het Zonnepark tijdens de bouwfase enkele maanden geleden al bezocht. Ook zij onderschreef het succes en belang van initiatieven als Zonnepark de Vlaas en prees EPP en de deelnemers in de Vlaas met dit succes.

Hierna bedankte Helga van Leur alle sprekers voor hun interessante bijdragen en alle toehoorders voor hun aanwezigheid. Zij sprak de hoop uit dat eenieder na alle inspirerende betogen vol energie huiswaarts zou gaan. En dat eenieder binnen zijn of haar mogelijkheden en situaties extra stimulansen ervaart om bij te dragen aan de verduurzaming van onze regio en ons land. Mede in het belang van de leefbaarheid voor de generaties na ons.
Na afloop was er nog een gezellig samenzijn, waar onder het genot van een drankje en een hapje met een uitermate positief gevoel door eenieder werd teruggezien op deze inspirerende dag en dit schitterende resultaat. Dit geeft weer energie voor het volgende project !!

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen