Energyport Peelland energie projecten

Notulen van de informatiebijeenkomst voor (potentiële) deelnemers in zonnepark de Vlaas gehouden op 25 september 2017 bij Zalen van Bussel te Deurne

Aanwezig: 347 personen, vertegenwoordigend 283 potentiële deelnemers

1. Opening.
Voorzitter Martien Bots van Energyport Peelland (EPP) heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij excuseert voor de late uitnodiging voor deze bijeenkomst en de gebrekkige communicatie (mede door het langdurig wegens een hernia zeer beperkt en wisselend inzetbaar zijn van secretarieel vrijwilligster Monique van den Broek -  beterschapwensen voor haar). Verder is gebleken dat een aantal deelnemers hun uitnodiging niet ontvangen hebben. Mede daarom, alsmede vanwege een aantal verhinderingen heeft het bestuur van EPP besloten om een tweede informatiebijeenkomst te houden en wel op 30 oktober om 20.00 uur, wederom bij Zalen van Bussel.
Er zal een verslag gemaakt worden van deze bijeenkomst, dat aan alle deelnemers zal worden gemaild (ook degenen die niet aanwezig zijn). De sheets van vanavond zullen als bijlage aan het verslag worden toegevoegd.

2. Stand van zaken Coöperatie Zonnepark de Vlaas PCR U.A..
• EPP is ontwikkelaar van het Zonnepark en verkoopt de zonnestroominstallatie / panelen deels (voor zover ingeschreven is) aan Coöperatie de Vlaas. De rest wordt verkocht aan een commerciële partij (die op basis van een aan te vragen SDE+-subsidie deze exploiteert). Naar alle waarschijnlijkheid zal deze commerciële partij Greencrowd zijn.
• Coöperatie de Vlaas is opgericht op 20 december 2016 (was nodig omdat het erfpachtcontract op naam van de Vlaas moest komen staan). Omdat de Coöperatie nog geen leden heeft, is het bestuur van EPP voorlopig ook bestuur van Coöperatie de Vlaas. Op 1 februari 2017 is de erfpachtacte  notarieel verleden.
• Op korte termijn zal er een overeenkomst gesloten worden tussen EPP en Coöperatie de Vlaas inzake de verkoop en levering van de gereserveerde panelen, alsmede de vastlegging van de rechten en plichten van de commerciële partij ten opzichte van de Vlaas (beide partijen exploiteren een deel van het Zonnepark en er moeten daarover goede  afspraken worden gemaakt.
• Omdat er door EPP verplichtingen moeten worden aangegaan met andere partijen (met de Vlaas, met de commerciële partij, met de aannemer, met Enexis) en het bestuur – mede gezien de dubbelrol EPP en de Vlaas – hierbij een kritisch klankbord wenselijk acht, is in de Algemene Ledenvergadering van EPP op 3 juli een Klankbordgroep benoemd (met bevoegdheden). Deze bestaat uit 4 personen, die ook deelnemer zijn in de Vlaas.
• De commerciële partij zal naar verwachting rond 1 december uitsluitsel krijgen over de SDE+-subsidie (bijna 100% zeker positief). Dat houdt in dat rond die tijd de Ledenovereenkomsten getekend moeten worden en de inleggelden betaald moeten worden (in de loop van december). Begin 2018 zal dan de eerste officiële Ledenvergadering van de Vlaas gehouden worden. Agendapunten zullen dan met name zijn: de benoeming van een nieuw bestuur (het huidige bestuur / bestuur van EPP treedt dan terug), vaststellen van een Huishoudelijk Reglement en eventueel een statutenwijziging.

3. Stand van zaken project.
• Het Bestemmingsplan is sinds begin juli onherroepelijk. De Omgevingsvergunning wordt volgende week verwacht.
• Op basis van de plantekening kunnen er 18.208 panelen geplaatst worden. Er zijn afgerond 500 deelnemers, te verdelen in 3 postcoderozen, die hebben ingeschreven voor ruim 8.000 panelen (daarmee grootste postcoderoosproject van Nederland). Dat betekent dat er 10.000 panelen beschikbaar zijn voor verkoop aan de commerciële partij (Greencrowd).
• Overleg met Enexis loopt nog. Inmiddels wel zeker dat we op 2 plaatsen moeten invoeden (St Jozefstraat en Leembaan). Pas wanneer we Enexis opdracht hebben gegeven voor de aansluiting (dan ook meteen 50% te betalen) krijgen we EAN-nummers toegewezen. Op basis hiervan kunnen we dan de formele aanvragen bij de Belastingdienst doen voor teruggave energiebelasting en voor BTW-aftrek (geen afdracht BTW op de inleggelden). Informeel hebben we onze case al voorgelegd voor beide en de informele goedkeuring gekregen.
• De ijsbaan is op hun verzoek en in overleg met de gemeente verplaatst. De grond is ingezaaid met gras en er is een afspraak gemaakt met en schapeneigenaar, die er nu de schapen al laat grazen (om te zetten in schriftelijke gebruiksafspraak met een deel onderhoud). Ook met de imkersclub zijn afspraken gemaakt over aanleg en onderhoud van de groenvoorzieningen, waarbij voor de omgeving waardevolle bloemen en planten daarin meegenomen worden. Na opstelling van het aanplantplan zal dat eerst nog met de buurt besproken worden.
• Direct na toekenning SDE+-subsidie en ondertekenen Ledenovereenkomsten / betaling inleggelden zal de opdracht aan de aannemer en Enexis definitief gemaakt worden. Start van de werkzaamheden ergens begin 2018 (mede afhankelijk van weer en besteltijden) en in mei zou het Zonnepark dan operationeel moeten kunnen zijn.
Hierna geeft Martien Bots het woord aan penningmeester Piet Joosten.
4. Bespreking / toelichting overeenkomsten.
• Statuten (per mail toegestuurd aan alle potentiële deelnemers):  de Coöperatie bestaat sinds 20 december 2016, dus er zijn ook statuten. Hierin is o.a. opgenomen dat de deelnemers in de Vlaas ook lid moeten worden van EPP. Inmiddels hebben we die voorwaarde laten vervallen, dus de statuten moeten aangepast worden. Wij stellen ons voor dat dat in de eerste of tweede Algemene Ledenvergadering gaat gebeuren. Het bestuur heeft reeds enkele voorstellen voor wijziging gedaan (eveneens toegestuurd). Leden kunnen aanpassingsvoorstellen mailen aan EPP.
• Huishoudelijk Reglement: hiervan is nog geen concept beschikbaar. Wij stellen ons voor dat dit reglement ook zo snel mogelijk (eerste uiterlijk tweede vergadering) wordt vastgesteld. Een belangrijk onderwerp daarbij is bijvoorbeeld hoe om te gaan met rechthebbenden op panelen die door deelnemers verkocht worden aan de Vlaas. mag een woningbezitter zijn panelen meeverkopen aan de koper van zijn huis ? Aan zijn kinderen? Hebben bestaande deelnemers voorrang bij aankoop boven nieuwkomers (ook al staan die langer ingeschreven), etc. Het bestuur zal de komende maanden een concept voorleggen, zodat de discussies reeds zo veel mogelijk van te voren gevoerd kunnen worden.
• Ledenovereenkomst (eveneens per mail toegestuurd evenals voorgestelde aanpassingen hierop): desgevraagd zijn er geen vragen of opmerkingen hierover. Deelnemers wordt verzocht om eventuele opmerkingen per mail aan EPP door te geven. Vóór 1 december moet de Ledenovereenkomst definitief zijn, omdat dan de overeenkomsten getekend moeten worden.
• Bestuur (profielschets en aanmeldingsformulier reeds gemaild): desgevraagd zijn er geen vragen of wijzigingsvoorstellen. Er hebben zich reeds enkele kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie. Degenen die interesse hebben, kunnen zich alsnog melden. Het bestuur zal dan met deze personen overleggen en begin 2018 met een voordracht komen. Mogelijk dat kandidaat-bestuursleden ook reeds betrokken worden bij de voorbereiding van de statutenwijziging en de opstelling van een huishoudelijk reglement.

5. Bespreking / toelichting offertes energieleveranciers voor afname energie de Vlaas.
• Een dergelijke beslissing hoeft pas over een half jaar genomen te worden, maar we hebben zo veel vragen gekregen van deelnemers over welke energieleverancier de Vlaas zou gaan kiezen, dat we dat maar naar voren hebben gehaald.
• Na het inwinnen van ervaringen bij anderen (coöperaties, adviseurs) en een eerste selectie bleven Greenchoice en Qurrent / DVEP (hun partner) over als meest interessante. Uiteindelijk bleek Qurrent /DVEP voor de Vlaas € 3.234 per jaar gunstiger bij een 3-jarig contract op basis van (onafhankelijke) beurstarieven.
• Zowel Greenchoice als Qurrent boden ook een klantvergoeding aan voor elke deelnemer van de Vlaas, die ook afnemer zou worden bij hen. Bij Qurrent is dat € 140 voor een 3-jarig contract. Dit zou dus een extra bate zijn voor de Coöperatie
• Wanneer sommige deelnemers er voor zouden kiezen om toch elders een energiecontract aan te gaan, zouden zij daar profiteren van een lagere prijs en bij de  Vlaas meedelen in de klantvergoeding die dankzij andere deelnemers wordt ontvangen. Greenchoice gaf aan dat sommige coöperaties dat oplossen door aan deelnemers die niet overgaan naar de contractspartij van de coöperatie jaarlijks een administratievergoeding in rekening te brengen (administratiekosten zijn daadwerkelijk hoger – dan daarmee compensatie voor deze extra administratiekosten). Dat zou dan in het huishoudelijk reglement geregeld moeten worden.
• Alle aanwezigen zijn akkoord met het voorstel van het bestuur om met Qurrent een 3-jarig contract af te sluiten voor de levering van de energie van de Vlaas.
 
6. Bespreking / toelichting verwachte exploitatie-opbrengsten en –kosten per jaar.
• Uit de getoonde sheets blijkt dat:
- De te verwachten exploitatie-opbrengsten waarschijnlijk circa € 38,70 per jaar bedragen en mogelijk wat meer (hogere energie-opbrengst per kwh).
- De te verwachten exploitatiekosten worden per item toegelicht. Tevens de verdeling tussen de Vlaas en de commerciële partij. Grootste onzekerheden zijn momenteel de huurkosten transformatoren en de OZB.
- Rekeninghoudend met vorengenoemde cijfers en toelichtingen zal het verwachte  exploitatieresultaat circa € 32,50 per paneel bedragen (terugverdientijd 7,5 jaar).
• Er is gerekend met een opbrengstprijs van 3,5 eurocent per kwh (inclusief toeslagen). ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) heeft in een rapport van een half jaar geleden de verwachting neergelegd, dat de kale stroomtarieven de komende 15 jaar gaan stijgen van 3 eurocent per kwh naar 6 eurocent per kwh.

7. Rondvraag.
• Waarom overstappen naar Qurrent?
Dat is gunstig voor de Vlaas, Qurrent regelt dan een groot deel van de administratie en Qurrent heeft naar onze mening een redelijke aanbieding.
NB: er is geen verplichting. Wel te verwachten dat de Vlaas de meer-administratiekosten in rekening gaat brengen.
• Waarom koopt de Vlaas de grond niet in de plaats van deze te pachten?
Is verontreinigde grond. Niet wenselijk voor een coöperatie. Verder is de pachtprijs zeer redelijk.
• Is de koopprijs van € 245 per paneel inclusief ontwikkelingskosten ? Ja.
• Kan de pacht opgezegd worden door de gemeente ? Neen, is 30 jaar erfpacht.
• Wat is de positie van Qurrent als SDE+-partij ?
Greencrowd is een partner van Qurrent, maar het zijn verschillende partijen.
Qurrent heeft geen enkele zeggenschap in het Zonnepark.
Greencrowd wordt geen lid van de Vlaas (hebben dus geen stem in de coöperatie).
Rechten en plichten worden in een overeenkomst geregeld. Meer panelen betekent niet meer zeggenschap (wel meer betalen).
• Zijn er nog andere kosten zoals contributies ?
Bepalen de leden straks zelf door vaststelling huishoudelijk reglement. Hoe hoger de opbrengsten contributie hoe lager de exploitatiekosten zijn (nu zijn de kosten coöperatie en administratie opgenomen onder exploitatiekosten).
NB: lidmaatschap EPP is niet (meer) aan de orde.
• Kunnen de scholen iets bijdragen aan het onderhoud ?
Niet via de Vlaas. Mogelijk wel groenonderhoud. Zonnestroominstallatie zal via Hoppenbrouwers moeten lopen bij onderhoudscontract (en onder hun verantwoordelijkheid !).
• Kan tussentijds van energieleverancier gewisseld worden ?
Ja, geen probleem. Dan verzoeken tussentijdse afrekening op te maken (kost mogelijk wat extra administratiekosten).
• Neemt de productie per paneel niet jaarlijks af, dus ook de opbrengsten ?
Ja, hiermee is rekening gehouden door een gemiddelde opbrengst te nemen over 15 jaar.
• Blijft de Klankbordgroep bij het nieuwe bestuur gehandhaafd ?
De Klankbordgroep is ingesteld door de leden van EPP. Het bestuur c.q. de leden van de Vlaas zullen volgend jaar zelf moeten beslissen of er behoefte is aan een Klankbordgroep.
• Wat gebeurt er als de energieleverancier, die de energie van de Vlaas afneemt, failliet gaat ?               
Dan wordt er overgestapt naar een andere energieleverancier. Er is animo genoeg.
• Het erfpachtcontract is afgesloten voor 30 jaar. De panelen worden afgeschreven in 15 jaar. Wat gebeurt er na 15 jaar ?
De panelen worden afgeschreven in 15 jaar, omdat de teruggave energiebelasting voor 15 jaar is gegarandeerd. Technisch gaan de panelen nog wel 10 à 20 jaar mee. De leden besluiten wat ze na 15 jaar doen, maar waarschijnlijk is er dan nog steeds sprake van een positief resultaat, alhoewel minder dan de eerste 15 jaar, omdat de energiebelastingteruggave wegvalt.
• Is men niet verplicht lid te worden ?
Niet van EPP maar wel van de Vlaas.
• Wat is voordeel EPP-lidmaatschap ?
Leden van EPP hebben er geen persoonlijk voordeel bij, maar ondersteunen het doel, zijnde Peelland energieneutraal maken.
• Hoe zit het met de commerciële partij (met 10.000 panelen groter dan de leden) ?
De Vlaas heeft haar eigen exploitatie. Wel gezamenlijke belangen (pacht, onderhoud e.d.).
• Wanneer moeten we overstappen naar Qurrent ? Wanneer park in productie gaat ?
Zodra het park in productie gaat moet je als deelnemer wel afnemen bij een energieleverancier die meewerkt aan teruggave van de energiebelasting (anders mis je dat voordeel). Maar eerder kan ook. Wij willen echter eerst met Qurrent schriftelijk afstemmen (maximale klantvergoeding zien te krijgen). Wij zullen iedereen informeren wanneer we zo ver zijn.
• Ik ben al overgestapt naar Qurrent. Is dat een probleem ?
Mogelijk dat Qurrent de klantvergoeding dan niet betaalt, omdat ze die alleen betalen wanneer afnemers overstappen. Maar we gaan daar nog een keer over in onderhandeling met Qurrent.
• Bestaat het risico dat de realisatie van het park vertraagd wordt ?
Kans is zeer klein. Vergunningen zijn er. SDE+-subsidie wordt door de commerciële partij vrijwel zeker verkregen. Strenge winter zou vertragend kunnen werken.
• Is het startmoment voor iedereen hetzelfde ? Ja, allemaal tegelijk.
• Wie is Qurrent ?
Qurrent is een gerenommeerde energieleverancier, opgericht in 2011 (coöperatie). Inmiddels 120.000 klanten. Zijn sinds afgelopen jaar shirtsponsor van Feijenoord.
NB: voor derde jaar uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland.
• De kosten van transformatoren kunnen oplopen. Voorzichtig zijn hiermee.
Trafo’s worden gehuurd.
• Kan de energiebelastingregeling wijzigen ?
Neen, is wettelijk vastgelegd. Wanneer we formele goedkeuring hebben van de Belastingdienst ligt deze vast.
NB: de hoogte van de energiebelasting kan natuurlijk wel wijzigen.
• Wat gebeurt er met de grond bij het einde van het project ?
Gaat terug naar de gemeente. Oplevering in principe zoals overgedragen / in nette staat. Kosten demontage zonnepark naar verwachting te dekken door opbrengsten panelen en ijzerwerk (palen waarop de panelen steunen).
• Is het stemrecht gekoppeld aan aantal panelen ?
Zal in het huishoudelijk reglement geregeld worden (wel te verwachten).
NB: Greencrowd en / of Qurrent hebben geen zeggenschap in Coöperatie de Vlaas.

8. Sluiting.
Martien Bots sluit hierna onder dankzegging voor de grote opkomst en de grote interesse de bijeenkomst.

Nieuws

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen