Notulen van de informatiebijeenkomst voor (potentiële) deelnemers in zonnepark de Vlaas gehouden op 30 oktober 2017 bij Zalen van Bussel te Deurne

Aanwezig: 84 personen, vertegenwoordigend 74 deelnemers

1. Opening.
Voorzitter Martien Bots van Energyport Peelland (EPP) heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij constateert dat deze tweede bijeenkomst zeker zinvol is gezien het grote aantal aanwezigen. Omdat er de vorige keer diverse verhinderingen waren is toen besloten een tweede bijeenkomst in te plannen.
Alle deelnemers hebben het verslag van de vorige bijeenkomst alsmede de sheets van de presentatie toegezonden gekregen, inclusief de gestelde vragen en antwoorden daarop. Ook van deze bijeenkomst zal een verslag worden gemaakt en aan eenieder worden gemaild. De presentatiesheets zijn dezelfde als vorige keer.

2. Stand van zaken Coöperatie Zonnepark de Vlaas PCR U.A.
Ten opzichte van de situatie vorige keer (zie vorige verslag) zijn er in de tussentijd de volgende wijzigingen te melden:
• Er is een overeenkomst gesloten tussen EPP en Coöperatie de Vlaas inzake de verkoop en levering van de gereserveerde panelen, alsmede de vastlegging van de rechten en plichten van de commerciële partij (Greencrowd) ten opzichte van de Vlaas.
• Er is definitief overstemming bereikt met Greencrowd over de verkoop van de resterende panelen (die niet in het kader van de postcoderoosregeling zijn gereserveerd).
• De subsidie-aanvraag is door Greencrowd op 6 oktober ingediend en is op 7 oktober door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangen.
• Het huidige bestuur wordt gevormd door het bestuur van EPP (de Vlaas heeft immers nog geen leden). Bedoeling is dat uit de deelnemers een nieuw bestuur wordt gekozen (zie onder punt 5). Voor de goede orde wordt nogmaals bevestigd dat het bestuur van EPP - waar nodig en redelijkerwijze mogelijk - het nieuwe bestuur zal ondersteunen en informeren, wanneer deze dat wenst.

3. Stand van zaken project.
• De Omgevingsvergunning is op 26 september door de gemeente verleend. Tot medio november kunnen bezwaren worden ingediend. Als er geen bezwaren worden ingediend, is deze dan ook onherroepelijk.
• Het aantal panelen is ongewijzigd. Wel zijn er diverse verzoeken ontvangen om het gereserveerde aantal te wijzigen. Gezien het feit dat er ook enkele afmeldingen hebben plaatsgevonden en we een beetje reserve hebben aangehouden bij de verkoop aan Greencrowd, hebben we deze tot nu toe alle kunnen toezeggen. Ook zijn er nog nagekomen reserveringsformulieren ontvangen. Deze zijn op een reservelijst geplaatst, en komende maand zal bezien worden in hoeverre deze nog toegezegd kunnen worden.
• De planning is zoals op de sheets staat aangegeven:
- December besluit toekenning subsidie voor Greencrowd en ondertekening Ledenovereenkomst (en betaling inleggeld). Definitieve opdracht Enexis en aannemer.
- Begin 2018 start werkzaamheden (rekening houdend met besteltijden Enexis en aannemer),
- In mei zou dan het park operationeel moeten kunnen zijn.
Hierna geeft Martien Bots het woord aan penningmeester Piet Joosten.
4. Bespreking / toelichting overeenkomsten.
• Bestuur: we hebben op de vorige oproep diverse positieve reacties ontvangen van deelnemers, die zich als bestuurslid voor onze Coöperatie willen inzetten. Zowel in aantal als kwaliteiten zijn we daar zeer content mee. Wanneer er echter nog deelnemers zijn, die daartoe bereid zijn en denken daar een positieve bijdrage aan te kunnen leveren, dan dienen ze zich op korte termijn te melden.
Wij willen de komende maand reeds met de potentiële bestuursleden verder kennis maken, hen met elkaar kennis laten maken en hen ook betrekken bij het definitief maken van de Deelnemersovereenkomsten en de totstandkoming van een concept Huishoudelijk Reglement.
• Als deelnemers nog suggesties hebben voor aanpassing van de Statuten, de concept Deelnemersovereenkomst of anderszins, dan kunnen ze hun suggesties mailen.

5. Bespreking / toelichting offertes energieleveranciers voor afname energie de Vlaas.
• De vorige vergadering is ingestemd met een keuze voor Qurrent / DVEP als afnemer van de energie van de Vlaas voor de eerste 3 jaar.
• Inmiddels hebben ook Nuon en (blijkbaar) Essent besloten (ook) mee te werken aan teruggave van energiebelasting bij deelname aan een postcoderoosregeling. wanneer men een lopend vast contract heeft bij een van deze energieleveranciers, is tussentijdse afkoop (met boete) dus niet nodig.
• We hebben Qurrent gevraagd om hun aanbieding voor levering van energie aan deelnemers van de Vlaas aantrekkelijker te maken. Het kan zijn dat daartegenover de klantvergoeding door Qurrent aan Coöperatie de Vlaas verlaagd wordt. Wij gaan er vanuit dat we binnen een maand de regeling met Qurrent scherp hebben. Alhoewel Qurrent zeker haar best zal doen om de relatie met de deelnemers te verstevigen (zowel afnemer van energie van de Vlaas als leverancier aan deze deelnemers) is men niet verplicht om te kiezen voor Qurrent.
• Een voordeel van afnemen bij Qurrent is wel dat de teruggave van energiebelasting dan automatisch plaatsvindt, omdat Qurrent dan ook dat administratieve werk overneemt.

6. Bespreking / toelichting verwachte exploitatie-opbrengsten en –kosten per jaar.
• Inmiddels is meer informatie bekend over het regeerakkoord. De energiebelasting voor elektriciteit (over de eerste 10.000 kwh) in 2018 zal omhoog gaan van € 0,1013 exclusief BTW naar € 0,10377 exclusief BTW (dus + 0,00247 oftewel + 0,25 eurocent exclusief BTW / € 0,3 eurocent inclusief BTW.
Ook in 2019 zal de verhoging wat forser zijn, waarna in 2020 de energiebelasting op elektriciteit extra verlaagd zal worden en de energiebelasting op gas extra verhoogd zal worden.
• Zoals ook in de eerste bijeenkomst is aangegeven heeft ECN een half jaar geleden als verwachting gerapporteerd dat de prijs van elektriciteit de komende 15 jaar gaat stijgen van 3 cent in 2015 naar 6 cent in 2030.
NB: In de Nationale Energieverkenning 2017 (door ECN, CBS, RVO en Planbureau voor de Leefomgeving) is dat onlangs bijgesteld naar een prijs van 4,4 cent in 2030 en 4,6 cent in 2035.

7. Rondvraag.
• Hoe is de situatie als je al klant bent van Qurrent ?
Dat wordt eveneens uitonderhandeld met Qurrent. In principe wil men dan geen klantvergoeding aan de Vlaas betalen, omdat men die klant al heeft. De komende maand zullen wij alle deelnemers informeren over het resultaat van de besprekingen met Qurrent.
• Hoe ziet de rekening eruit als ik geen klant ben van Qurrent ?
De Vlaas verkoopt de elektriciteit die geproduceerd is met de panelen aan Qurrent / DVEP. De deelnemers kunnen hun elektriciteit afnemen bij Qurrent of een andere energieleverancier. Wanneer men bij Qurrent afneemt, zorgt Qurrent er voor dat jaarlijks bij de eindafrekening automatisch een aftrek wordt gedaan voor de in de Vlaas geproduceerde kwh van en deelnemer tegen het tarief van de energiebelasting.
Neemt men energie af bij een andere energieleverancier, dan krijgt de deelnemer van Coöperatie de Vlaas jaarlijks een verklaring waarop staat hoeveel kwh met door de deelnemer gefinancierde panelen zijn geproduceerd. De deelnemer stuurt die verklaring naar zijn energieleverancier en die brengt die kwh tegen het tarief van de energiebelasting in mindering op de eindafrekening (wanneer die energieleverancier daar tenminste aan meewerkt).
• Is er al een concept Ledenovereenkomst ? Ja is aan alle deelnemers gemaild op 23 september.
NB: er zijn deelnemers die mails niet ontvangen. Wij gaan zo goed mogelijk na wie niets ontvangen heeft, maar in een aantal gevallen blijken mails ook in de spam terecht te komen.
Wanneer iemand niets ontvangen heeft, dan graag melden.
• Wat is de rol van de commerciële partij (Greencrowd) ?
Er waren te weinig aanmeldingen in het kader van de postcoderoosregeling. Door het restant te verkopen aan een commerciële partij konden de panelen toch tegen een interessante prijs aan de deelnemers worden aangeboden.
• Wordt de elektriciteitsproductie gesaldeerd ?
Neen, de coöperatie verkoopt de geproduceerde elektriciteit van de Vlaas (kan ook niet anders vanwege overheidsregels). Na aftrek van de exploitatiekosten (huur, onderhoud, verzekering, etc) komt het positieve saldo hiervan toe aan de deelnemers. Het bestuur zal jaarlijks een voorstel doen wat t doen met het batige saldo.
NB: bij panelen op eigen dak vindt wel saldering plaats (tenminste tot 2020 – daarna ook niet meer).
• Is de opbrengst van de verkochte elektriciteit te controleren ?
Deelnemers zullen straks via een app de productie van het park / per paneel kunnen volgen. De prijs die afgesproken gaat worden met Qurrent / DVEP geldt voor 3 jaar en is gebaseerd op gemiddeld APX maandtarief.
• Worden de panelen gemonitoord ? Ja.
• Ik heb aandelen in windenergie. Kan ik deze energieleveranties splitsen ?
De geproduceerde elektriciteit bij de Vlaas wordt niet toegerekend aan de deelnemers, maar door de Coöperatie verkocht aan een energieleverancier (Qurrent/DVEP voor de komende 3 jaar). Wat van belang is voor de deelnemers is dat je een energierekening krijgt met daarop minimaal zoveel kwh verbruik als er geproduceerde kwh worden toegerekend aan de door de deelnemer gefinancierde panelen. Op basis daarvan kun je de energiebelasting over die kwh terugkrijgen van je eigen energieleverancier.
NB: je hoeft dus geen 2 energieleveranciers te hebben, maar wel een energieleverancier die meewerkt aan teruggave energiebelasting.
• Is aan de verrekening van energiebelasting een fee verbonden door de betreffende energieleverancier ?
Bij Qurrent in ieder geval niet. Van andere energieleveranciers is ons dat niet bekend. Wij zullen dat proberen na te gaan.
• Kan het aanbod van Qurrent nog wijzigen nu Nuon en Essent ook meedoen ?
Dat is mogelijk. Het zou een extra reden kunnen zijn om scherper aan te bieden.
• Is er ook iets geregeld voor gas ?
Neen. Elke deelnemer moet ook zelf een keuze maken wat voor contract hij aangaat (aantal jaren, e.d.).
• Wat gebeurt er met het exploitatieresultaat van de Coöperatie ?
Het bestuur zal jaarlijks een voorstel doen aan de Algemene Ledenvergadering in hoeverre er van het exploitatieresultaat uitkeringen aan de leden kunnen worden gedaan en de leden besluiten daar dan over.
• Wanneer moeten we overstappen ?
Dat is ieders eigen keuze, maar in ieder geval bij opstart van de elektriciteitsproductie (voorzien in mei 2018 dus) moet je wel bij een energieleverancier zijn aangesloten die meewerkt aan de verrekening van energiebelasting. Overigens moet nog even gewacht worden met aanmelden bij Qurrent, tot we een definitief akkoord hebben met Qurrent (wordt binnen 1 maand verwacht).

8. Nagekomen vragen per mail.
• Moeten de deelnemers over de teruggave energiebelasting inkomstenbelasting betalen ? En over een jaarlijkse winstuitkering van de Coöperatie ?
Nee, beide hoeft niet opgegeven te worden bij de inkomstenbelasting.
Maar de deelneming (inleggeld) in de Coöperatie valt wel onder vermogen en wanneer men (als particulier) meer vermogen heeft dan het belastingvrije bedrag (in 2017 € 25.000 voor een persoon zonder fiscale partner en € 50.000 voor een persoon met fiscale partner), dan is men daarover de  vermogensrendementsheffing verschuldigd. Deze bedraagt 1,2% in 2017 (fictief rendement van 4%, waarover men 30% belasting moet betalen.
Voor meer informatie verwijzen wij naar http://www.evhb.nl/dynamic/media/1/documents/versie%203%202016%20Fiscale%20aspecten%20investeren%20in%20co%C3%B6peraties%20Energie%20van%20Hollandsche%20Bodem%20160216.pdf (Energie van Hollandsche bodem). Hier staan de fiscale aspecten van investeren in een energiecoöperatie weergegeven.
• Waar staan de energiemaatschappijen vermeld die meewerken aan teruggave energiebelasting ? Direct te openen ?
Op de site van Hieropgewekt.nl https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee
• Welke kosten berekenen (andere) energiemaatschappijen voor de dienst teruggave energiebelasting ?
Wij hebben dit bij enkel energieleveranciers opgevraagd. Verder hebben wij Hieropgeweekt.nl gevraagd of zij dit ook willen nagaan en uptodate houden op hun website. Zodra we daar meer informatie over hebben, zullen wij dit melden.

9. Sluiting.
Martien Bots sluit hierna onder dankzegging voor de opkomst en interesse de bijeenkomst.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen