3. De belangrijkste ontwikkelingen rondom de Vlaas in de afgelopen periode.

• Omgevingsvergunning:
- Van de eerdere 3 bezwaren tegen de Omgevingsvergunning zijn er inmiddels in goed overleg 2 ingetrokken.
- Nadat wij de overgebleven bezwaarmaker hadden meegedeeld dat wij voornemens waren het bosje langs de St Jozefstraat vóór 1 maart te verwijderen (anders tijdelijk verbod vanwege broedseizoen) heeft deze bezwaarmaker een Voorlopige Voorziening aangevraagd bij de Voorzieningenrechter in Den Bosch. Deze heeft op 7 februari de door de gemeente verleende Omgevingsvergunning geschorst. Het gevolg is dat wij het bosje niet mochten verwijderen.
Via de gemeente hebben wij toen aangedrongen op een snelle behandeling, die heeft plaatsgevonden op 20 februari j.l.
Op 27 februari heeft de Rechtbank haar beslissing toegestuurd, waarbij de schorsing voor wat betreft het bosje werd gehandhaafd, maar voor het overige terrein van de Vlaas de schorsing werd opgeheven.
- Om negatieve gevolgen van deze schorsing te voorkomen (vertraging van de start van het project met een half jaar of meer) en om de bezwaarmaker tegemoet te komen in zijn bezwaar tegen de Omgevingsvergunning hebben wij toen het plan aangepast en in dit nieuwe plan het bosje in stand gelaten. De aanpassing leidde overigens door een beperkte herschikking van de zonnepanelen tot hetzelfde aantal te plaatsen panelen als eerder (18.208). Deze planaanpassing is besproken met de bezwaarmaker en formeel ingediend bij de gemeente.
- Tegelijkertijd ging de procedure van het bezwaar bij de gemeente verder en zijn wij uitgenodigd voor een hoorzitting, die heeft plaatsgevonden op 5 maart. De Hoorcommissie zal binnen enkele weken een advies uitbrengen aan B&W, die daarna een besluit zal nemen over het ingediende bezwaar. Gezien de tegemoetkoming in het aangepaste plan, alsmede de mogelijkheid voor aanpassingen die het bestemmingsplan biedt, zien wij het besluit van B&W met vertrouwen tegemoet.
NB: wij hebben begrepen dat het artikel in het Eindhovens Dagblad van deze week voor onrust gezorgd heeft onder de deelnemers en twijfel over het doorgaan van het project, maar wij zijn van mening dat daarvoor geen reden is.
- Wanneer het besluit van B&W over enkele weken conform verwachting zal zijn, gaan wij de definitieve opdrachten tot aanleg van het zonnepark verlenen en kan met de aanleg van het zonnepark gestart worden.
• SDE+-subsidie Greencrowd: De schriftelijke bevestiging van de subsidie-toekenning is op 21 februari ontvangen. Dit betekent dat er voor onze partner Greencrowd ook geen belemmering meer is voor haar deelname in de Vlaas.
• Het speciale portaal voor deelnemers aan de Vlaas om tegen de speciale condities over te gaan naar energieleverancier Qurrent is sinds 13 februari beschikbaar. Dit betekent dat de deelnemers aan de Vlaas zich alvast als energieafnemer bij Qurrent kunnen aanmelden.
Per 8 maart hadden 24 deelnemers van de Vlaas de overstap naar Qurrent gemaakt.
• Overeenkomst aannemer/overeenkomst Enexis/EAN-aansluitingen:
- De voorgestelde opzet van de zonnestroominstallatie is in gezamenlijk overleg met Enexis, Hoppenbrouwers en Fudura besproken en akkoord bevonden. Enexis heeft bevestigd dat het benodigde aantal EAN-codes daarmee ook tijdig beschikbaar zal zijn (voor de 3 postcoderozen en het productiedeel van Greencrowd).
- Ook de Belastingdienst is gevraagd of die zich kan vinden in de wijze van meting/verantwoording van de productiestromen. Wij wachten nog op hun akkoord, maar verwachten dit op korte termijn.
- Hoppenbrouwers gaat uit van een bouwtijd voor het zonnepark van 3 maanden, Enexis heeft in haar offerte aangegeven voor de aansluitingen maximaal 13 weken nodig te hebben.
- De bijlagen bij de overeenkomst met Hoppenbrouwers (garanties en inhoud onderhoudscontract) worden op dit moment op maat gemaakt.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen