2. De belangrijkste ontwikkelingen rondom de Vlaas in de afgelopen periode.

• SDE+-subsidie Greencrowd:
- Al medio december zijn er subsidietoekenningen verleend voor 11 cent (o.a. aan Greencrowd voor een ander project). Hierdoor was onze stellige verwachting dat de toekenning voor de Vlaas toen elk moment in de bus kon vallen.
- Medio januari zijn er al subsidietoekenningen verleend voor 11,2 en 11,3 cent (ook Greencrowd), waardoor er bij ons langzaamaan twijfel ging komen. Subsidieverlener RVO gaf echter aan dat de aanvraag aan de eisen voldeed.
- Op 7 februari heeft Greencrowd ons telefonisch geïnformeerd dat vanwege de omvang van het project er meer controles+handtekeningen nodig zijn waardoor de procedure langer heeft geduurd. Maar volgende week verwachten we vrijwel zeker een positieve beschikking te ontvangen.
- Dit betekent dat er dan één harde voorwaarde voor de start van het project is ingevuld.

•  Definitieve overeenstemming met Qurrent:
- Helaas hebben we Qurrent niet kunnen overtuigen dat zij ook bestaande klanten van Qurrent een korting geven bij het verlengen van hun contract of het afsluiten van een nieuw contract (in tegenstelling tot wat we in onze vorige Nieuwsbrief hebben vermeld).
NB: Wij hebben aangegeven dat zij daarmee bestaande klanten bijna “dwingen” om naar een andere energieleverancier over te stappen.
- Voordelen van het afsluiten van een contract met Qurrent staan vermeld in de mail die wij op 8 februari aan alle deelnemers hebben toegezonden.
- Vanaf 13 februari aanstaande kunnen deelnemers van zonnepark de Vlaas zich als energieafnemer aanmelden bij energieleverancier Qurrent. In het bericht van 8 februari jl. staat de datum 12 februari weergegeven.

• Overeenkomst aannemer/overeenkomst Enexis/EAN-aansluitingen:
- Op grond van ingewonnen informatie hadden wij de overtuiging dat een opzet met 2 trafo’s mogelijk moest zijn (ook qua vergunningen/regelgeving). Hierbij is overigens ook Greencrowd betrokken geweest (naast dat het in hun belang is, brengen zij extra kennis in die voor ons goed van pas komt).
- We hebben een nieuwe offerte aangevraagd. De uitkomst was dat de investering weinig afwijkt van de oorspronkelijke maar dat de jaarlijkse exploitatiekosten wel lager worden. Dit was ook gewenst omdat deze tot nu toe steeds hoger uitkwamen dan eerder werd verwacht.
- Vervolgens is met de partijen (aannemer, Fudura, Kenter en Enexis) gezamenlijk beoordeeld of met deze opzet aan alle wettelijke en overige voorwaarden wordt voldaan. Zoals het er nu naar uit ziet lijkt dat te lukken.
- Hierna vindt nog overleg plaats met de Belastingdienst maar ook daar worden geen problemen verwacht.
- Wanneer ook de offerte van Enexis naar verwachting is, staat alles wat betreft de technische voorbereiding startklaar.
- Enexis verwacht 4 maanden nodig te hebben vanaf datum opdracht, de aannemer denkt in 3 maanden klaar te kunnen zijn, maar geeft aan dat de levertijden van bepaalde onderdelen (omvormers) tot vertraging kunnen leiden. De opdracht aan Enexis zal een van de meest cruciale zijn.

• Omgevingsvergunning:
- Zoals hiervoor is aangegeven is er door de gemeente een positieve beslissing genomen op de aanvulling op de Omgevingsvergunning. Dit was nodig in verband met enkele wijzigingen in de planvorming (vergroting tot ruim 18.000 panelen o.a.).
- Nu er duidelijkheid is waar de trafo’s en de ontsluitingswegen kunnen komen, zal in overleg met een van de bezwaarmakers bekeken worden in hoeverre daarmee in voldoende mate tegemoet gekomen is aan de bezwaren. Wij hopen dit de komende weken af te ronden. Voor het geval dat niet lukt, staat er voor 5 maart een hoorzitting gepland bij de gemeente in het kader van de formele procedure.
- Het andere bezwaar lijkt op dit moment problematischer qua timing. Deze bezwaarmaker heeft een Voorlopige Voorziening aangevraagd bij de rechtbank. Deze staat al gepland voor 20 februari a.s. vanwege het spoedeisende karakter (anders is er mogelijk teveel risico van verdere vertraging bij de realisatie van het Zonnepark – begroeiingen mogen bijvoorbeeld niet verwijderd worden in het broedseizoen).
Wij gaan er overigens van uit dat de bezwaren de realisatie kunnen vertragen maar niet kunnen tegenhouden, wat volgens eigen zeggen van de bezwaarmaker ook niet zijn bedoeling is (is zelf deelnemer aan het Zonnepark).

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen