3. Overige ontwikkelingen rondom de Vlaas

• Het verslag van de informatiebijeenkomst van 30 oktober is aan alle deelnemers gemaild. Het verslag plus de gebruikte sheets van de informatiebijeenkomst van 25 september zijn daarvoor al gemaild.
• De imkersvereniging heeft een beplantingsvoorstel gemaakt voor de groeninvulling van het gebied (5.838 planten).
• Op 27 november heeft er een overleg plaats gevonden met het bestuur van de ijsbaan en de 2 direct aangrenzende huishoudens (familie Vriends en familie Michels). De afspraken zijn tot ieders tevredenheid gemaakt en worden schriftelijk vastgelegd (het gezamenlijk gebruik van de toegangsweg, investering toegangspoort (Michels), aanvraag Omgevingsvergunning ijsbaan door EPP).
• Op 30 november is het beplantingsvoorstel met uitgebreide tekeningen en schetsen gepresenteerd aan de omwonenden (met name Jan Vermeerstraat zuid). De aanwezigen waren enthousiast over de plannen en de presentatie (door Martien Welten). De gemaakte opmerkingen / verzoeken worden zo mogelijk in het plan aangepast (afwijkingen hiervan worden gemeld).
• De omwonenden zijn ook van mening dat het gebied er netjes bij ligt en dat de schapen het goed “onderhouden”. Ook de aanblik is fraai. Met nadruk werd gesteld dat geiten er niet welkom zijn in verband met overlast.
• Met Qurrent en haar partner DVEP zijn onlangs definitieve afspraken gemaakt. De opbrengstprijs van de te produceren elektriciteit is nog iets gunstiger geworden. Zie verder het afzonderlijke artikel hierover in deze Nieuwsbrief.
• Wij hebben de belastingdienst om een verduidelijking gevraagd van het al dan niet scheiden van de kosten/opbrengsten per postcoderoos. De Belastingdienst heeft hierbij gesteld dat er per postcoderoos een afzonderlijke EAN-code nodig is, een afzonderlijke productiemeter en er moet sprake zijn van een zakelijke opbrengsten- en kostentoedeling. Dit zal de komende periode verder uitgewerkt worden voor onze 3 postcoderozen.
• Na de oproep voor bestuursleden hebben zich in totaal 6 deelnemers beschikbaar gesteld die bereid zijn een bestuursfunctie bij de Coöperatie de Vlaas te gaan vervullen. Daarnaast meldden zich 2 “reserve”  bestuursleden. Er zijn al enkele (kennismakings)bijeenkomsten geweest en er zijn afspraken gemaakt voor maandelijks overleg met het huidige bestuur (zodat ze zich alvast beter kunnen laten informeren, ook al zijn ze nog niet voorgedragen / gekozen). Zie verder het afzonderlijke artikel in deze Nieuwsbrief.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen