Stand van zaken inzake de Vlaas op dit moment.

Nadat op 11 juli het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, heeft de gemeente Deurne op 28 september de Omgevingsvergunning verleend. Hiermee is weer een noodzakelijke formele stap gezet voor de realisatie van het Zonnepark.

De noodzakelijke overeenkomst tussen EPP en Coöperatie de Vlaas over de wederzijdse rechten en verplichtingen is inmiddels getekend, na akkordering door de jurist en de door de Algemene Vergadering van EPP benoemde Klankbordgroep.
Op grond van de voorgaande punten en op basis van de met Greencrowd gemaakte afspraken heeft Greencrowd op 9 oktober de SDE+-subsidie aangevraagd, waarvan op 10 oktober een ontvangstbevestiging is ontvangen.

Door de imkersvereniging is een beplantingsvoorstel opgesteld en overhandigd. Zodra de offerte hiervoor is ontvangen en beoordeeld, zal overleg met de gemeente en aanwonenden plaatsvinden.

Met de gemeente en de commissie ijsbaan is overeenstemming bereikt over verplaatsing van de ijsbaan en de financiële bijdrage van EPP in dat kader.

Op 25 september heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de deelnemers van Zonnepark de Vlaas. Hierbij werd ingestemd met de keuze het bestuur voor energieleverancier Qurrent / DVEP (De Vrije Energie Producent) als afnemer van de energie van de Vlaas voor de komende 3 jaar.

De overige punten uit de vorige Nieuwsbrief hebben geen wijziging ondergaan.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen