Voorbereidingen en besluitvorming Zonnepark de Vlaas – instelling en functie Klankbordgroep

Het bestuur van de coöperatie Energyport Peelland (dat tijdelijk ook als bestuur fungeert van coöperatie de Vlaas) behartigt – samen met de werkgroep de Vlaas – de belangen van beide coöperaties in het kader van het onderhavige project.
Om zo mogelijk nog beter de belangen van beide coöperaties te waarborgen heeft de Algemene Ledenvergadering van Energyport Peelland in de jaarvergadering van 3 juli j.l. het voorstel van het bestuur aangenomen om een Klankbordgroep te benoemen.
De taak van de Klankbordgroep is om gevraagd en ongevraagd het bestuur re adviseren over af te sluiten overeenkomsten en te nemen besluiten in het kader van het project de Vlaas. Ook heeft de Klankbordgroep de volmacht gekregen van de Algemene Ledenvergadering om namens de leden het bestuur te machtigen bepaalde verplichtingen namens Energyport Peelland aan te gaan. Hiermee wordt voorkomen dat òf het bestuur besluiten neemt zonder directe afstemming met de leden òf dat er regelmatig ledenvergaderingen moeten worden gehouden.
De Klankbordgroep bestaat uit 4 leden, die èn lid zijn van Energyport Peelland èn zich aangemeld hebben als deelnemer in de Vlaas. Deze personen zijn: Jos Thijssen, Manus van Veldhoven, Willem Buiter en Ron Dielis. Inmiddels heeft het bestuur 2 keer met de Klankbordgroep vergaderd.
Communicatie met deelnemers de Vlaas
Het bestuur is van mening dat de (potentiële) deelnemers zo goed mogelijk op de hoogte moeten worden gehouden van de ontwikkelingen bij en de voortgang van Zonnepark de Vlaas. Dit is de afgelopen tijd niet tot tevredenheid van deelnemers, werkgroep en bestuur verlopen.
Alhoewel er verschillende goede redenen zijn aan te voeren (problemen met zenden en ontvangen van mails, ziekte secretariaat, vakantieperiode, een stormvloed van mails met vragen van potentiële deelnemers) zijn wij van mening dat deelnemers recht hebben op juiste en tijdige informatie.
De werkgroep Communicatie is daartoe onlangs uitgebreid en intern zijn er (nieuwe) werkafspraken gemaakt. De communicatie naar de deelnemers (en andere geïnteresseerden) vindt plaats middels:
a) Informatiebijeenkomsten voor (potentiële) deelnemers. De eerste daarvan is gehouden op 3 juli j.l. De volgende vindt plaats op 25 september. De uitnodiging met agenda wordt in week 38 toegezonden.
b) Nieuwsbrieven. Dit is de derde editie (de tweede is in juni aan deelnemers en geïnteresseerden toegestuurd). Wij hebben het voornemen om uiterlijk elke 2 maanden een Nieuwsbrief te versturen. De Nieuwsbrieven worden ook op de website geplaatst (onder “Actueel”).
c) Nieuws. Elke maand worden er een aantal Nieuwsitems op de website geplaatst. Het is ons voornemen om dat – mits er nieuws is – minimaal een keer per 2 weken te doen. Tijdens de bouw zullen er ook foto’s geplaatst worden.
De Nieuwsitems zijn eveneens onder “Actueel” op de website te lezen.
d) Perspublicaties. Wanneer er nieuwsitems zijn die naar onze mening voor de pers interessant zijn, worden perscommuniqués uitgebracht. Helaas worden niet alle ingestuurde communiqués geplaatst.
Wij hopen hiermee alle belanghebbenden op deze wijze naar tevredenheid te informeren.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen