Voorwoord van de voorzitter


Het is inmiddels enkele maanden geleden dat we onze eerste Nieuwsbrief over Zonnepark de Vlaas hebben uitgebracht. We hebben een erg drukke periode achter de rug en ook de komende maand(en) zal het nog erg druk zijn. Mede daarom is een update voor eenieder van belang.

Allereerst ben ik erg blij met het feit dat de aanbesteding van de zonne-energie-installatie zodanig is meegevallen, dat de investeringskosten van het zonnepark lager uitvallen dan eerder was verwacht. Daardoor is het rendement voor de deelnemers aanmerkelijk gunstiger dan we eerder hadden verwacht (terugverdientijd circa 7,5 jaar / rendement over 15 jaar meer dan 10%). En dan ook nog een bijdrage leveren aan een duurzame regio, wat kun je nog meer wensen.

Het aantal deelnemers dat tot nu toe ingeschreven heeft, is wat lager dan we hadden verwacht, maar is fors hoger dan elders in het land voor soortgelijke (wel kleinere) projecten is gerealiseerd. Waar we al rekening mee hielden, lijkt reëel te worden namelijk dat we niet het gehele project onder de postcoderoosregeling kunnen realiseren. Dat betekent dat we inmiddels ook in overleg zijn met partijen die het restant van het zonnepark commercieel gaan exploiteren (met behulp van de zogenaamde SDE+-subsidieregeling). Ook bestaat de mogelijkheid dat EPP dit zelf gaat doen, wanneer wij daarvoor een gunstige financiering kunnen afsluiten.

We hebben tijdens de informatiebijeenkomsten veel vragen gekregen, waarbij onder andere het verplichte lidmaatschap van Energyport Peelland en de daarbij behorende contributie ter discussie werd gesteld. Dit heeft er toe geleid dat we voornemens zijn deze verplichting te laten vervallen. Dit leidt dan tot een beperkte verbetering van het rendement, wat weer gecompenseerd wordt door het feit dat niet het gehele project onder de postcoderoosregeling kan worden geëxploiteerd. Wij gaan er van uit dat de verkoop c.q. exploitatie van het commerciële deel van het zonnepark tot een positief resultaat leidt, hetgeen Energyport Peelland dan de gelegenheid de contributie voor haar leden iets te verlagen, waardoor de “drempel” verminderd wordt. Verder krijgt Energyport Peelland hiermee de gelegenheid om meer projecten in het kader van het energieneutraal maken van de regio te stimuleren. Uiteraard dient de voorgestelde handelwijze in de komende ledenvergadering (3 juli) door de leden van Energyport Peelland geaccordeerd te worden.

Ik wil bij deze de vele vrijwilligers binnen Energyport Peelland die zich de afgelopen periode hebben ingespannen om het project de Vlaas mee te brengen tot wat het nu is van harte bedanken, mede namens alle huidige en toekomstige deelnemers in dit mooie project.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen