Ontwikkelingen en stand van zaken activiteiten afgelopen periode


Hierbij geven wij per item de stand van zaken en belangrijkste gebeurtenissen in de afgelopen periode weer. Het betreft in deze met name de ruimtelijke ordeningsprocedures, contacten met aanwonenden en mede-gebruikers, keuze aannemer, contacten met de belastingdienst en mogelijkheden met betrekking tot commerciële exploitatie deel zonnepark, buiten het deel waarvoor deelnemers in het kader van de postcoderoosregeling zich gemeld hebben.   

• Bestemmingsplan
De wijziging van het bestemmingsplan is op 12 april jl. in procedure gebracht (voorontwerp). Als er geen complicaties optreden, is de goedkeuring van de gemeenteraad in juli te verwachten.

• Activiteiten / afspraken inzake (mede)gebruik(ers) en aanwonenden
Het totale gebied is sinds begin dit jaar in erfpacht verkregen van de gemeente. Vorig jaar heeft al enkele keren overleg plaatsgevonden met aanwonenden en (mogelijke) gebruikers van (een deel van) het gebied.
Omdat wij er van uitgaan dat de aanleg van het zonnepark niet voor het derde kwartaal van dit jaar kan plaatsvinden en we het terrein dan wel moeten kunnen betreden met zwaarder materieel (drukken van palen waarop de zonnepanelen worden aangebracht) hebben we besloten geen delen in gebruik te geven. We hebben wel een groot deel van het terrein ingezaaid met gras. Waarschijnlijk zal het gras nog 1 mogelijk 2 keer gemaaid kunnen worden, alvorens het zonnepark wordt aangelegd. Over de uitgevoerde werkzaamheden zijn de aanwonenden geïnformeerd.
Verder is er een vergadering geweest met aanwonenden van de Jan Vermeerstraat over de (gewenste / mogelijke) invulling van de strook tussen het zonnepark en hun eigendommen.
Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt met mogelijk andere gebruikers van (delen) van het gebied.

• Keuze aannemer
Allereerst zijn indicatieve aanbiedingen en voorstellen gedaan door een 5-tal ondernemingen die zonne-energie-installaties aanleggen (3 uit Nederland, 1 uit België en 1 uit Duitsland). Daarna is met al die ondernemingen individueel overleg gevoerd.
Vervolgens zijn grondinmetingen en sonderingen gedaan en is een programma van eisen opgesteld voor een turn-key-aanbieding. Op grond hiervan heeft een formele aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Als meest gunstige (en ook meest complete) kwam de aanbieding van Hoppenbrouwers naar voren. Met Hoppenbrouwers is afgesproken dat zij nog enkele aanvullende condities aanleveren en dat wij als alles doorgaat (bestemmingsplan afgerond, akkoord Belastingdienst verkregen, voldoende deelnemers) hen de opdracht zullen geven voor aanleg van het zonnepark.

• Goedkeuring Belastingdienst.
Bij de Belastingdienst Eindhoven is een verzoek gedaan voor medewerking aan de verrekening van de BTW op de investeringen door Coöperatie Zonnepark de Vlaas. Naar aanleiding van vragen is aanvullende informatie verstrekt. Inmiddels heeft men informeel aangegeven dat hun reactie op ons informele verzoek nog enige tijd vergt.
Voor wat betreft de acceptatie van de vrijstelling energiebelasting is een pro forma- aanvraag ingediend bij de Belastingdienst in Arnhem. Hiervan heeft men informeel aangegeven dat op grond van de door ons aangegeven condities een goedkeuring verwacht mag worden.
NB: voor een formele aanvraag is noodzakelijk dat we aansluitnummers hebben van Enexis (krijgen we na opdracht). De vrijstelling energiebelasting is overigens een wettelijke regeling, waarbij we de wettelijke voorschriften dienen op te volgen (juiste postcodes, statuten, deelnemers e.d.).

• Onderhandelingen met partijen over een overdracht van deel zonnepark onder SDE+
Om de deelnemers onder de postcoderoosregeling mee te laten profiteren van een lagere investering en lagere exploitatiekosten, alsmede om maximaal duurzame energie te produceren in / voor onze regio, is besloten om het resterende deel onder SDE+ te exploiteren (het deel dat niet met postcoderoosdeelnemers wordt ingevuld).
Met verschillende geïnteresseerde partijen wordt de komende tijd overleg gevoerd. Mogelijk dat de komende periode met een van die partijen een principe-akkoord hierover gesloten wordt, tenzij we als EPP zelf een gunstiger rendement kunnen bewerkstelligen met een gunstige externe financiering.

• Onderhandelingen met energieleveranciers over de verkoop van de energie
Gezien het feit dat dit pas over een aantal maanden aan de orde komt, is daar op dit moment nog geen actie voor nodig (geweest).

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen