Energyport Peelland (EPP) gaat in het gebied De Vlaas in de St. Jozefparochie in Deurne een zonnepark realiseren. Er komen zonnepanelen op een terrein van 4 hectare. Het in totaal 10 hectare grootte terrein wordt verder groen ingericht. Er blijft ruimte voor een ijsbaan in de winter en verenigingen kunnen gebruik maken van een deel van het terrein. Afgelopen week is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne akkoord gegaan met het plan. Dit betekent dat de gebiedsontwikkeling van start kan gaan.

Het gebied de Vlaas ligt in de Sint Jozefparochie en wordt begrensd door de Jan Vermeerstraat, de Sint Jozefstraat en de Leembaan.

Participeren
Alle inwoners van Deurne en omgeving kunnen participeren in de exploitatie van het zonnepark. Dit is vooral ideaal voor mensen die wel gebruik willen maken van zonne-energie, maar zelf geen ruimte hebben om zonnepanelen te plaatsen. Op basis van de huidige wetgeving (postcoderoosregeling) kunnen zowel particulieren als – in beperkte mate – kleinere ondernemers (geen grootverbruikersaansluiting) participeren.

Postcoderozen
Een postcoderoosregeling houdt in dat bewoners kunnen deelnemen in deze regeling, wanneer zij in dezelfde postcode woonachtig zij als waar het zonnepark ligt of in een aangrenzende postcodes. Sinds 1 januari 2016 zijn er voor één zonnepark meerdere postcoderozen mogelijk, omdat het zonnepark niet in het midden van de postcoderoos hoeft te liggen. Dat betekent dat er voor het zonnepark De Vlaas zes postcoderozen mogelijk zijn met ruim 30.000 potentiële particuliere aansluitingen. Daarbij komen dan nog circa 4.000 potentiële MKB-aansluitingen.

15 Jaar korting op de energiebelasting
Voordeel van de postcoderoosregeling voor de deelnemers is dat zij voor 15 jaar een korting krijgen op de energiebelasting voor hun aandeel in de “eigen” elektriciteitsproductie van het zonnepark, dus voor de productie van het aantal zonnepanelen waarvoor zij participeren. In 2016 ging het om ruim 10 eurocent per KWh, exclusief BTW. Hierdoor is voor de deelnemer een rendement van 3 à 4% op zijn investering haalbaar.
Informatie op de website of Markt Groen Deurne

Inwoners of MKB-ondernemers in Deurne die interesse hebben om te participeren in het zonnepark, kunnen voor meer informatie terecht op www.energyportpeelland.nl. Op zondag 11 september staat Energyport Peelland van 13.00 tot 17.00 uur op de Markt Groen Deurne bij de Ossenbeemd aan het Haageind 31 in Deurne. hier kunnen belangstellenden ook terecht voor informatie en worden vragen beantwoord.
Voldaan aan alle voorwaarden van de gemeente

In 2015 heeft Energyport Peelland (EPP) een concept-plan ingediend voor De Vlaas, met als hoofditem de aanleg van een zonnepark. De gemeente heeft toen EPP verzocht het plan nader uit te werken, waarbij invulling moest worden gegeven aan een aantal voorwaarden. Het ging onder andere om draagvlak in de omgeving, landschappelijke inpassing, het behoud van ruimte voor de ijsbaan.

Op 14 december j.l. heeft EPP daartoe een informatiebijeenkomst gehouden bij Zalen van Bussel in Deurne-Sint Jozefparochie om de wensen van de omgeving te inventariseren. Daarbij bleek al direct een breed draagvlak voor het plan en een grote interesse voor participatie in het zonnepark.

Daarna is het plan verder uitgewerkt en zijn onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot een aantal mogelijke aandachtspunten. Op grond van alle onderzoeksresultaten is enkele maanden geleden een uitgewerkt plan aan de gemeente gepresenteerd en toegelicht. Uitgangspunten van dit plan zijn dat het gebied groen wordt ingericht en dat er een plek blijft voor de ijsbaan. Op grond hiervan heeft de gemeente nu medewerking aan het plan toegezegd en de condities op hoofdlijnen vastgesteld.

Vervolg
EPP gaat de komende tijd de vergunningsaanvragen verder uitwerken, definitieve offertes aanvragen, concept contracten en administratieve regelingen uitwerken, een informatiebulletin opstellen en informatiebijeenkomsten beleggen voor potentiële deelnemers. Hierover zal de komende tijd via de pers, website, nieuwsbrieven en dergelijke uitgebreid gecommuniceerd worden.

Energieneutraal maken van de regio
EPP hoopt met het gebiedsplan De Vlaas een belangrijke bijdrage te leveren aan het energieneutraal maken van onze regio. Naast dit plan ondersteunt EPP inwoners bij het nemen van energiebesparende maatregelen en tracht zij de beschikbare reststromen in onze regio zo nuttig mogelijk in te zetten, waar mogelijk en gewenst als duurzame energie.

Website en social media
Meer informatie is te vinden op www.energyportpeelland.nl. Daar kunnen belangstellenden ook terecht voor verdere vragen. Of volg Energyport Peelland op Facebook www.facebook.com/energyportpeelland of Twitter @energyportpeel

publicatiedatum: 14-09-2016